نبض بازار
سرمایه و سهامداران شرکت سرمایه و سهامداران شرکت

سهامداران شرکت کارگزاری بانک سامان :


رديف

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد مالكيت

1

بانك سامان

19.199.400

63/998

2

توسعه سرمايه گذاري سامان

6.300.300

21

3

پرويز مشيرزاده مويدي

3.375.000

11/25

4

حميدرضا مهرآور

1.125.000

3/75

5

پردازشگران سامان

300

0/001

6

توسعه اميدآتيه انديش

300

0/001

 

جمع كل

30.000.000

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ 30،000،000،000 ریال منقسم 30،000،000 سهم 1000ریالی میباشد .

 تغییرات سرمایه سه سال اخیر به شرح زیر بوده است :


تاریخ ثبت افزایش سرمایه

سرمایه قبلی

مبلغ افزایش

درصد افزایش

سرمایه جدید

محل افزایش سرمایه

31/02/1391

10،000،000،000

20،000،000،000

30،000،000،000

200%

آورده نقدی و سود انباشته