نمودار های شاخص نمودار های شاخص
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 79,425/2
شاخص صنعت 66,935/9
شاخص50شرکت فعالتر 3,142/3
شاخص آزاد شناور 87,396/5
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,265/6
شاخص قیمت 50 شرکت 156,302/8
شاخص بازار اول 56,631/7
شاخص بازار دوم 167,595/6
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار