گزارش بازار
اسفند04گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/12/04 03:34:00 ب.ظ

امروز چهار شنبه 04 اسفند ماه ؛ شاخص کل با 46.9 واحدافزایش و افزایش 0.06 درصدي نسبت به روز قبل به 77...
Read More..


اسفند03گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/12/03 03:39:00 ب.ظ

امروز سه شنبه 03 اسفند ماه ؛ شاخص کل با 102.02 واحدافزایش و افزایش 0.13 درصدي نسبت به روز قبل به 77...
Read More..


اسفند02گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/12/02 02:36:00 ب.ظ

Read More..


اسفند01گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/12/01 02:42:00 ب.ظ

امروز یک شنبه 01 اسفند ماه ؛ شاخص کل با 59.5 واحدافزایش و افزایش 0.08 درصدي نسبت به روز قبل به 77.6...
Read More..


بهمن30گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/11/30 04:20:00 ب.ظ

امروز شنبه 30 بهمن ماه ؛ شاخص کل با 409.4 واحدافزایش و افزایش 0.53 درصدي نسبت به روز قبل به 77.599 ...
Read More..


بهمن27گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/11/27 03:10:00 ب.ظ

امروز چهار شنبه 27 بهمن ماه ؛ شاخص کل با 189.5 واحد افزایش و افزایش 0.25 درصدي نسبت به روز قبل به 7...
Read More..


بهمن26گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/11/26 03:28:00 ب.ظ

امروز سه شنبه 26 بهمن ماه ؛ شاخص کل با 25.6 واحد افزایش و افزایش 0.03 درصدي نسبت به روز قبل به 77.0...
Read More..


بهمن25گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/11/25 02:56:00 ب.ظ

امروز دو شنبه 25 بهمن ماه ؛ شاخص کل با 147.8 واحد افزایش و افزایش 0.19 درصدي نسبت به روز قبل به 76....
Read More..


بهمن24گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/11/24 03:03:00 ب.ظ

امروز یک شنبه 24 بهمن ماه ؛ شاخص کل با 10.9 واحدافزایش و افزایش 0.01 درصدي نسبت به روز قبل به 76.82...
Read More..


بهمن23گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/11/23 02:59:00 ب.ظ

امروز شنبه 23 بهمن ماه ؛ شاخص کل با 24.04 واحدافزایش و افزایش 0.03 درصدي نسبت به روز قبل به 76.816 ...
Read More..