گزارش بازار
دي29گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/10/29 02:43:00 ب.ظ

امروز چهار شنبه 29 دی ماه ؛ شاخص کل با 101.8 واحدافزایش و افزایش 0.13 درصدي نسبت به روز قبل به 79.3...
Read More..


دي28گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/10/28 03:30:00 ب.ظ

امروز سه شنبه 28 دی ماه ؛ شاخص کل با 196.2 واحدافزایش و افزایش 0.25 درصدي نسبت به روز قبل به 79.280...
Read More..


دي27گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/10/27 04:11:00 ب.ظ

امروز دو شنبه 27 دی ماه ؛ شاخص کل با 10.9 واحد افزایش و افزایش 0.01 درصدي نسبت به روز قبل به 79.084...
Read More..


دي26گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/10/26 03:33:00 ب.ظ

امروز یک شنبه 26 دی ماه ؛ شاخص کل با 197.2 واحدافزایش و افزایش 0.25 درصدي نسبت به روز قبل به 79.073...
Read More..


دي25گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/10/25 03:49:00 ب.ظ

امروز شنبه 25 دی ماه ؛ شاخص کل با 254.1 واحدافزایش و افزایش 0.32 درصدي نسبت به روز قبل به 78.876 وا...
Read More..


دي22گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/10/22 02:49:00 ب.ظ

امروز چهار شنبه 22 دی ماه ؛ شاخص کل با 12.5 واحدافزایش و افزایش 0.02 درصدي نسبت به روز قبل به 78.62...
Read More..


دي20گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/10/20 03:01:00 ب.ظ

امروز دو شنبه 20 دی ماه ؛ شاخص کل با (223.8) واحدکاهش و کاهش (0.28) درصدي نسبت به روز قبل به 78.609...
Read More..


دي19گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/10/19 03:22:00 ب.ظ

امروز یک شنبه 19 دی ماه ؛ شاخص کل با 6.9 واحدافزایش و افزایش 0.01 درصدي نسبت به روز قبل به 78.833 و...
Read More..


دي18گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/10/18 02:41:00 ب.ظ

امروز شنبه 18 دی ماه ؛ شاخص کل با (163.8) واحدکاهش و کاهش (0.21) درصدي نسبت به روز قبل به 78.826 وا...
Read More..


دي15گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/10/15 03:10:00 ب.ظ

امروز چهار شنبه 15 دی ماه ؛ شاخص کل با 7.5 واحدافزایش و افزایش 0.01 درصدي نسبت به روز قبل به 78.991...
Read More..