گزارش بازار
اسفند25گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/12/25 02:54:00 ب.ظ

امروز چهار شنبه 25 اسفندماه ؛ شاخص کل با 98.8 واحد افزایش و افزایش 0.13 درصدي نسبت به روز قبل به 76...
Read More..


اسفند24گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/12/24 02:13:00 ب.ظ

امروز سه شنبه 24 اسفند ماه؛ شاخص کل با 307.01 واحد افزایش و افزایش 0.40 درصدي نسبت به روز قبل به 76...
Read More..


اسفند23گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/12/23 03:23:00 ب.ظ

امروز دوشنبه 23 اسفند ماه؛ شاخص کل با 2.9 واحد افزایش و افزایش 0.01 درصدي نسبت به روز قبل به 76.332...
Read More..


اسفند22گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/12/22 02:58:00 ب.ظ

امروز یکشنبه 22 اسفند ماه؛ شاخص کل با 13.4 واحد افزایش و افزایش 0.02 درصدي نسبت به روز قبل به 76.32...
Read More..


اسفند21گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/12/21 03:08:00 ب.ظ

امروز شنبه 21 اسفند ماه ؛ شاخص کل با 30.13 واحد افزایش و افزایش 0.04 درصدي نسبت به روز قبل به 76.31...
Read More..


اسفند18گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/12/18 03:11:00 ب.ظ

امروز چهار شنبه 18 اسفند ماه ؛ شاخص کل با (514.8) واحدکاهش و کاهش (0.67) درصدي نسبت به روز قبل به 7...
Read More..


اسفند17گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/12/17 03:06:00 ب.ظ

امروز سه شنبه 17 اسفند ماه ؛ شاخص کل با 10.6 واحد افزایش و افزایش 0.01 درصدي نسبت به روز قبل به 76....
Read More..


اسفند16گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/12/16 02:41:00 ب.ظ

امروز دو شنبه 16 اسفند ماه ؛ شاخص کل با 22.8 واحدافزایش و افزایش 0.03 درصدي نسبت به روز قبل به 76.7...
Read More..


اسفند15گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/12/15 03:09:00 ب.ظ

امروز یک شنبه 15 اسفند ماه ؛ شاخص کل با (368.1) واحدکاهش و کاهش (0.48) درصدي نسبت به روز قبل به 76....
Read More..


اسفند14گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1395/12/14 02:38:00 ب.ظ

امروز شنبه 14 اسفند ماه ؛ شاخص کل با (340.1) واحدکاهش و کاهش (0.44) درصدي نسبت به روز قبل به 77.135...
Read More..