شماره حساب های شرکت

 

از كليه مشتريان تقاضا مي گردد وجه لازم براي خريد سهام را صرفا به شماره حساب هاي شركت كارگزاري بانك سامان واريز نمايند. بديهي است مسئوليت واريز وجه به حساب هر شخص و يا شركت به غير از شركت كارگزاري بانك سامان به عهده واريز كننده خواهد بود.

ردیف نام بانک شماره حساب
1 بانک سامان 801-40-2078-1
2 بانک ملت 3236781275
3 بانک اقتصاد نوین 102-2-17345-1
4 بانک ملی 0105759819006
5 بانک دی 0100000978003