نقش بورس در نظام اقتصادی
نقش بورس در نظام اقتصادی
بورس بازاری است که در آن انواع دارایی داد و ستد می شود . شما در این فیلم آموزشی با نقش بازار بورس در نظام اقتصادی کشور بیشتر آشنا خواهید شد.