آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس*(کد اول)

استاد: اساتید گروه آموزشی

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 40 الی 55
 • تاریخ شروع: ۹۹ یکشنبه ۱۷ فروردین
 • تاریخ خاتمه: ۹۹ یکشنبه ۱۷ فروردین
 • روزهای برگزاری: یکشنبه

مشاهده سرفصل ها تکمیل شده

دوره مجازی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس*(کد دوم)

استاد: اساتید گروه آموزشی

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 40 الی 55
 • تاریخ شروع: ۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردین
 • تاریخ خاتمه: ۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردین
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها تکمیل شده

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس*(کد سوم)

استاد: اساتید گروه آموزشی

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 40 الی 55
 • تاریخ شروع: ۹۹ شنبه ۲۳ فروردین
 • تاریخ خاتمه: ۹۹ شنبه ۲۳ فروردین
 • روزهای برگزاری: شنبه

مشاهده سرفصل ها تکمیل شده

تابلوخوانی در سایت TSETMC* (کد اول)

استاد: اساتید گروه آموزشی

هزینه: 2500000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 40 الی 55
 • تاریخ شروع: ۹۹ یکشنبه ۲۴ فروردین
 • تاریخ خاتمه: ۹۹ سه شنبه ۲۶ فروردین
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس*(کد چهارم)

استاد: اساتید گروه آموزشی

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 40 الی 55
 • تاریخ شروع: ۹۹ شنبه ۱۳ اردیبهشت
 • تاریخ خاتمه: ۹۹ شنبه ۱۳ اردیبهشت
 • روزهای برگزاری: شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی* (کد اول)

استاد: اساتید گروه آموزشی

هزینه: 8500000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 24
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 45 الی 55
 • تاریخ شروع: ۹۹ شنبه ۱۳ اردیبهشت
 • تاریخ خاتمه: ۹۹ شنبه ۷ تیر
 • روزهای برگزاری: شنبه ها

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی تحلیل تکنیکال مقدماتی* (کد اول)

استاد: اساتید گروه آموزشی

هزینه: 7500000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 24
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 40 الی 55
 • تاریخ شروع: ۹۹ شنبه ۱۳ اردیبهشت
 • تاریخ خاتمه: ۹۹ شنبه ۷ تیر
 • روزهای برگزاری: شنبه ها

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تحلیل بنیادی مقدماتی* (کد اول)

استاد: اساتید گروه آموزشی

هزینه: 5500000 ریال

 • تعداد جلسات: 5
 • تعداد ساعات: 15
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 40 الی 55
 • تاریخ شروع: ۹۹ یکشنبه ۱۴ اردیبهشت
 • تاریخ خاتمه: ۹۹ یکشنبه ۲۸ اردیبهشت
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس*(کد پنجم)

استاد: اساتید گروه آموزشی

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 40 الی 55
 • تاریخ شروع: ۹۹ دوشنبه ۱۵ اردیبهشت
 • تاریخ خاتمه: ۹۹ دوشنبه ۱۵ اردیبهشت
 • روزهای برگزاری: دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام