آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

فیلترنویسی پیشرفته

استاد: امیرسهیل قاضی مرادی

هزینه: 2520000 ریال

 • تعداد جلسات: 3
 • تعداد ساعات: 9
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۸ دی
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ یکشنبه ۱۵ دی
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

فیلترنویسی مقدماتی

استاد: امیرسهیل قاضی مرادی

هزینه: 2520000 ریال

 • تعداد جلسات: 3
 • تعداد ساعات: 9
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۲۴ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ یکشنبه ۱ دی
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره عملیاتی تحلیل تکنیکال ویژه اصفهان

استاد: سیاوش صبور

هزینه: 2500000 ریال

 • تعداد جلسات: 4
 • تعداد ساعات: 12
 • ساعت: 16 الی 19
 • حد نصاب: 15 الی 30
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
 • روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

اصول تکنیکال برای سرمایه گذاری ویژه اصفهان

استاد: سیاوش صبور

هزینه: 2100000 ریال

 • تعداد جلسات: 4
 • تعداد ساعات: 12
 • ساعت: 16 الی 19
 • حد نصاب: 15 الی 30
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۵ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۱۴ بهمن
 • روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تابلوخوانی و روانکاوی بازار ویژه اصفهان (کد دوم)

استاد: سیاوش صبور

هزینه: 1000000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 16 الی 19
 • حد نصاب: 20 الی 30
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۲۱ دی
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۲۳ دی
 • روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

معامله گر موفق ویژه اصفهان (کد پنجم)

استاد: سیاوش صبور

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16 الی 19
 • حد نصاب: 20 الی 30
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۱۴ دی
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ شنبه ۱۴ دی
 • روزهای برگزاری: شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

معامله گر موفق ویژه اصفهان (کد چهارم)

استاد: سیاوش صبور

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16 الی 19
 • حد نصاب: 20 الی 30
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۷ دی
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ شنبه ۷ دی
 • روزهای برگزاری: شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تابلوخوانی و روانکاوی بازار ویژه اصفهان (کد اول)

استاد: سیاوش صبور

هزینه: 1000000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 16 الی 19
 • حد نصاب: 20 الی 30
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۲۳ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
 • روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

معامله گر موفق ویژه اصفهان (کد سوم)

استاد: سیاوش صبور

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16 الی 19
 • حد نصاب: 20 الی 30
 • تاریخ شروع: ۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر
 • روزهای برگزاری: دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

معامله گر موفق ویژه اصفهان (کد دوم)

استاد: سیاوش صبور

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16 الی 19
 • حد نصاب: 20 الی 30
 • تاریخ شروع: ۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر
 • روزهای برگزاری: دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

معامله گر موفق ویژه اصفهان (کد اول)

استاد: سیاوش صبور

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16 الی 19
 • حد نصاب: 20 الی 30
 • تاریخ شروع: ۹۸ دوشنبه ۴ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۴ آذر
 • روزهای برگزاری: دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تابلوخوانی در سایت TSETMC (کدششم)

استاد: امیرسهیل قاضی مرادی

هزینه: 1690000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۱۳ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ سه شنبه ۱۵ بهمن
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد ششم)

استاد: امیرسهیل قاضی مرادی

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۶ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ یکشنبه ۶ بهمن
 • روزهای برگزاری: یکشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تابلوخوانی در سایت TSETMC ویژه مشهد مقدس

استاد: سهیل صفری

هزینه: 350000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 20 الی 25
 • تاریخ شروع: ۹۸ سه شنبه ۵ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ سه شنبه ۵ آذر
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس ویژه مشهد مقدس(کد چهارم)

استاد: سهیل صفری

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 20 الی 25
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۳ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ یکشنبه ۳ آذر
 • روزهای برگزاری: یکشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس ویژه مشهد مقدس(کد سوم)

استاد: سهیل صفری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 20 الی 25
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۲۶ آبان
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ یکشنبه ۲۶ آبان
 • روزهای برگزاری: یکشنبه

مشاهده سرفصل ها

تحلیل تکنیکال ویژه مشهد مقدس

استاد: سهیل صفری

هزینه: 1800000 ریال

 • تعداد جلسات: 6
 • تعداد ساعات: 18
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 20 الی 25
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۱۰ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ سه شنبه ۲۶ آذر
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تابلوخوانی در سایت TSETMC (کدپنجم)

استاد: امیرسهیل قاضی مرادی

هزینه: 1690000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۱۰ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ سه شنبه ۱۲ آذر
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کدپنجم)

استاد: امیرسهیل قاضی مرادی

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 1
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 35 الی 50
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۳ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ یکشنبه ۳ آذر
 • روزهای برگزاری: یکشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تابلوخوانی در سایت TSETMC (کدچهارم)

استاد: امیرسهیل قاضی مرادی

کلاس کنسل شده است

هزینه: 1690000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۲۶ آبان
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ سه شنبه ۲۸ آبان
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کدچهارم)

استاد: امیرسهیل قاضی مرادی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۱۲ آبان
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ یکشنبه ۱۲ آبان
 • روزهای برگزاری: یکشنبه

مشاهده سرفصل ها

candle stack

استاد: امیرکیوان مدیری

هزینه: 2850000 ریال

 • تعداد جلسات: 3
 • تعداد ساعات: 19
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ شنبه ۳ اسفند
 • روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

امواج الیوت

استاد: امیرکیوان مدیری

هزینه: 2850000 ریال

 • تعداد جلسات: 3
 • تعداد ساعات: 9
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۵ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۱۴ بهمن
 • روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

استاد: امیرکیوان مدیری

هزینه: 5950000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 24
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۲ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
 • روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام