مشاهده پرتفوی

تعریف دیدبان

مشاهده صورت گردش حساب

مشاهده سه مظنه برتر از عمق بازار

دریافت لحظه ای پیام های ناظر بازار

مشاهده اطلاعات بازار به صورت لحظه ای

امکان برداشت اتوماتیک از حسابهای بانکی

ارسال سفارش خرید و فروش به صورت لحظه ای