• مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  1,939 1,954
  1.61
  1,499,538
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  3,191 3,220
  1.83
  243,159
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  3,780 3,785
  -1.92
  7,657,663
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  1,604 1,570
  -2.06
  1,020,950
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  5,115 5,154
  2.71
  6,210,637
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  1,180 1,210
  4.04
  7,917,466
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  7,703 7,730
  2.42
  3,758,192
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,127 1,119
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  1,645 1,658
  0.48
  166,694
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  9,522 9,658
  4.99
  2,665,715
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  2,987 2,986
  1.01
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  2,111 2,119
  -0.52
  728,163
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,050 1,050
  0.48
  9,477,595
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  5,868 5,790
  0.28
  20,923,600
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت1
  2,304 2,325
  -0.64
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  7,574 7,661
  4.99
  290,592
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  1,062 1,060
  -0.28
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  1,701 1,715
  -2.33
  8,456,553
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  1,170 1,172
  -2.01
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  1,652 1,665
  0.06
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  1,648 1,640
  3.47
  4,409,980
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  3,640 3,581
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  3,138 3,119
  -2.04
  493,231
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  4,386 4,325
  -1.91
  251,050
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  12,163 12,600
  3.6
  890
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  7,068 7,000
  -1.62
  266,160
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  4,099 4,102
  4.99
  550,082
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  2,596 2,626
  5
  4,205,248
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  2,601 2,629
  1.54
  283,953
 • فلزات اساسی
  فجر1
  10,759 10,888
  1.2
  10
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  8,621 8,699
  0.9
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  9,432 9,483
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  3,046 3,110
  10.28
  0
 • فلزات اساسی
  فروس1
  7,607 7,610
  4.99
  16,480,619
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  26,392 26,800
  3.05
  90,239
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  1,610 1,620
  0.43
  345,097
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  1,749 1,755
  2.69
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  1,347 1,344
  -1.75
  1,377,007
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  6,739 6,790
  2.55
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  3,125 3,123
  -2.01
  2,705,813
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  2,429 2,432
  -0.37
  1,399,356
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  2,988 2,976
  -2.55
  3,538,611
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  2,694 2,700
  -2.49
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  11,804 11,690
  -1.12
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  1,485 1,475
  0.14
  1,721,966
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  3,105 3,101
  -2.91
  2,221,030
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  16,670 16,500
  -1.05
  24,789
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  3,731 3,746
  1.02
  356,376
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  1,799 1,746
  -3
  49,689
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  1,677 1,680
  -4.27
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  8,634 8,789
  4.32
  4,970,895
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  1,370 1,379
  2.99
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  4,029 4,039
  0
  1,817,991
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,254 1,249
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  879 872
  -0.91
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  4,073 4,140
  4.07
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  5,090 5,099
  -0.78
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  2,855 2,831
  -1.63
  241,305
 • مخابرات
  اخابر1
  2,255 2,264
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  6,789 7,030
  4.99
  115,468
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  3,357 3,360
  4.54
  6,994,705
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  986 981
  3.48
  12,288,886
 • فلزات اساسی
  فملی1
  3,090 3,102
  4.97
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  2,980 2,985
  -0.6
  1,030,889
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  4,225 4,227
  -0.17
  2,360,066
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  13,245 13,357
  2.47
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  2,406 2,450
  2.47
  1,000,243
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  4,473 4,537
  5
  1,627,247
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  1,848 1,842
  -0.49
  819,338
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  2,457 2,450
  -0.53
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  7,933 7,739
  -2.93
  157,100
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  4,147 4,127
  -0.36
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  4,131 4,220
  3.36
  1,897,875
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  10,511 10,743
  1.82
  353,505
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  5,205 5,238
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  2,386 2,411
  1.43
  8,999,372
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  46,860 47,400
  1.42
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  38,950 39,300
  1.41
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  8,245 8,340
  2.7
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  16,140 16,497
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  5,339 5,492
  4.75
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  756 751
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  4,451 4,545
  4.58
  2,465,789
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,122 1,123
  -1.06
  20,453,697
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,177 1,183
  -0.5
  1,043,563
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  2,963 2,975
  -1.59
  1,398,124
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  3,030 3,043
  4.97
  571,761
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  2,115 2,116
  3.52
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  1,207 1,207
  -0.08
  335,588
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  3,107 3,099
  -1.65
  1,683,870
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  1,552 1,550
  -0.06
  793,212
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  1,570 1,546
  -2.03
  1,283,090
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  7,606 7,725
  -3.27
  444,956
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  3,669 3,709
  -3.16
  677,243
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  2,603 2,597
  0
  310,620
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  1,365 1,361
  -3.34
  1,155,839
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  3,704 3,668
  -2.37
  167,550
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,080 1,080
  -1.37
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  5,073 4,981
  -1.79
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  4,005 3,940
  0.61
  6,853,481
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  1,105 1,100
  -0.54
  1,579,459
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  1,255 1,269
  1.93
  1,110,510
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,063 1,063
  0.28
  5,565,994
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,098 2,150
  3.07
  1,656,122
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  1,602 1,615
  -0.49
  774,591
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,192 1,185
  -3.27
  5,471,493
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,246 1,225
  -1.84
  9,370,062
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  2,304 2,362
  1.99
  618,873
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  2,797 2,900
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  3,241 3,255
  -2.49
  534,233
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  3,608 3,580
  -2.95
  277,540
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  1,481 1,497
  2.32
  1,743,968
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  3,372 3,330
  2.78
  2,551,096
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  1,959 1,941
  1.41
  16,235,943
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  1,892 1,939
  3.86
  558,974
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  3,650 3,662
  0.52
  205,517
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  5,633 5,601
  -4.96
  4,327,649
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  1,909 1,920
  0.52
  734,739
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  3,367 3,280
  -4.07
  1,422,894
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  2,817 2,750
  -0.9
  1,098,641
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  986 983
  -2.67
  13,138,921
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  895 893
  -1.22
  17,746,205
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  2,852 2,871
  4.97
  5,219,260
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار1
  1,067 1,075
  0.09
  46,472,637
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,291 2,321
  0.91
  993,608
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  6,513 6,500
  -0.32
  276,208
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  12,068 11,902
  0.94
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  3,429 3,469
  2.79
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  11,218 11,300
  3.08
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  2,296 2,296
  4.98
  6,674,795
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  917 914
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  1,366 1,379
  -3.9
  7,670,195
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  5,688 5,768
  1.57
  281,648
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس1
  5,104 5,100
  0.43
  886,802
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس1
  5,104 5,104
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم1
  4,946 4,786
  -4.68
  162,236
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا1
  6,716 6,766
  5
  1,688,391
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  2,005 1,990
  -1.44
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  22,490 22,530
  1.29
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  4,022 4,030
  1.03
  2,745,534
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  5,131 5,101
  0.06
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  4,077 4,032
  1.36
  296,999
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  29,697 29,650
  -0.75
  268,115
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  4,297 4,220
  -2.04
  47,455
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  2,042 2,050
  1.38
  5,514,488
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  2,361 2,380
  0.42
  2,850,138
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  2,065 2,055
  -2.7
  7,295,345
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  3,192 3,225
  0.47
  1,152,320
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  4,947 4,990
  1.2
  58,077
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  3,783 3,783
  5
  4,188,449
 • منسوجات
  نبروج1
  3,738 3,924
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  987 1,019
  3.77
  2,173,114
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  14,073 13,998
  3.36
  148,604
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  1,006 1,005
  -1.18
  4,692,205
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  20,745 20,745
  -5
  136,865
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  7,661 7,610
  3.93
  239,129
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  1,782 1,823
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  3,881 3,782
  -1.18
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  1,944 1,986
  1.79
  243,072
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  14,996 15,743
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  21,279 21,411
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  6,022 6,000
  0.44
  262,777
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  6,428 6,500
  1.5
  64,122
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  12,383 12,343
  2.69
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  11,116 10,998
  -1.52
  32,746
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  17,459 17,800
  1.99
  4,161
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  15,494 15,520
  -0.66
  110,295
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  8,407 8,350
  -0.61
  204,702
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  1,544 1,530
  -3.1
  2,238,388
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  1,255 1,264
  -2.62
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  6,987 7,100
  1.6
  14,966
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  11,388 11,400
  -2.38
  105,054
 • قند و شکر
  قصفها1
  14,692 14,692
  5
  78,000
 • قند و شکر
  قزوین1
  8,135 8,170
  4.96
  2,665,531
 • قند و شکر
  قهکمت1
  10,957 10,957
  4.99
  461,927
 • قند و شکر
  قشهد1
  15,701 15,701
  5
  144,487
 • قند و شکر
  قلرست1
  4,520 4,520
  4.99
  160,000
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  14,321 13,616
  -5
  1,468
 • قند و شکر
  قمرو1
  6,758 6,762
  5
  0
 • قند و شکر
  قنیشا1
  5,046 5,046
  4.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  6,806 6,673
  -3.43
  462,477
 • قند و شکر
  قپیرا1
  11,405 11,867
  5
  14,595
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  4,803 4,794
  1.44
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  9,080 9,067
  -0.62
  195,524
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  3,383 3,427
  4.99
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  1,931 1,930
  -2.67
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  2,767 2,879
  5
  58,081
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  1,396 1,399
  0.72
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  1,808 1,798
  -0.88
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  6,040 6,066
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  8,070 8,017
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  2,353 2,300
  -1.08
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  15,691 15,699
  -0.27
  341,264
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  10,094 10,337
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  6,095 6,050
  -1.13
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  6,992 7,240
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  1,771 1,768
  -1.28
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  1,899 1,923
  2.29
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  5,137 5,180
  -1.16
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  17,446 17,391
  -5
  3,033,517
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  3,317 3,120
  -4.47
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  4,114 4,122
  0.78
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  2,880 2,923
  -2.76
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  14,488 14,273
  -5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  5,881 5,909
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  2,709 2,736
  -1.62
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  5,519 5,687
  3.12
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  1,783 1,779
  -2.79
  4,496,536
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  3,984 3,931
  -3.91
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,343 1,334
  -1.26
  24,169,689
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  1,960 1,979
  0.66
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  6,294 6,310
  -0.99
  695,386
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  1,683 1,719
  0.59
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  2,563 2,571
  -3.42
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  37,464 36,050
  -2.73
  9,666
 • منسوجات
  نمرینو1
  7,923 7,531
  -4.74
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  2,557 2,580
  2.34
  1,962,919
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  11,804 11,800
  -3.06
  703,677
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  8,143 8,405
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  5,802 5,870
  1.19
  456,624
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  2,220 2,259
  1.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  6,013 5,990
  -3.07
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  772 773
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  1,577 1,569
  -1.32
  626,899
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  4,970 4,921
  -0.97
  54,810
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  7,824 7,879
  1.87
  166,676
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  6,030 6,082
  0.73
  241,534
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  5,548 5,400
  -2.3
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  2,858 2,801
  -3.15
  97,445
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  775 775
  -0.26
  14,099,927
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  1,026 1,027
  1.58
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  27,741 27,741
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  6,022 6,179
  -0.42
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  2,374 2,395
  0.42
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,862 1,850
  -1.12
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  1,891 1,880
  -1.52
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  2,292 2,398
  4.99
  19,292
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  3,921 3,935
  4.18
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  5,989 6,183
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  27,021 26,702
  -1.28
  2,720
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  8,387 8,246
  -5
  732,189
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  1,313 1,300
  0.23
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  2,451 2,379
  -3.68
  78,137
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  6,181 6,090
  -1.38
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  3,016 3,030
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  4,690 4,750
  1.02
  223,331
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  7,805 7,426
  -4.99
  2,706
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  7,844 7,860
  -0.98
  1,151,288
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  10,248 10,100
  -3.14
  47,008
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  1,735 1,722
  -0.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  2,788 2,830
  -3.25
  1,208,088
 • قند و شکر
  قشکر1
  4,213 4,200
  0.84
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  3,594 3,570
  -0.94
  2,028,546
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  3,770 3,818
  4.98
  2,701,326
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  2,297 2,298
  1.01
  600,781
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  17,046 17,099
  2.29
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  6,725 6,500
  -4.44
  49,709
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  2,055 2,048
  -1.44
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  11,909 12,210
  3.54
  12,500
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  7,160 7,505
  4.99
  4,186
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  1,786 1,762
  -1.84
  79,465
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  5,678 5,666
  0.96
  313,953
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  6,941 6,850
  1.3
  848,233
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  9,749 10,000
  3.46
  21,205
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  29,933 30,200
  0.91
  7,120
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  4,268 4,215
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  776 777
  0
  11,191,142
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  4,312 4,379
  4.99
  5,090,125
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  14,571 14,999
  1.99
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  5,191 5,091
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  17,663 18,379
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  4,216 4,240
  -2.44
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  7,091 6,942
  -2.77
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  4,214 4,400
  4.54
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  5,453 5,496
  4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  1,793 1,779
  -3.68
  311,593
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  17,883 17,883
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  2,992 2,994
  -2.35
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  3,168 3,184
  3.44
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  5,213 5,191
  -0.69
  96,653
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  3,139 3,180
  4.74
  1,587,552
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  12,274 11,767
  -5
  25,198
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  2,760 2,797
  1.56
  240,880
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  3,774 3,770
  -0.37
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  1,980 2,003
  4.98
  0
 • مخابرات
  همراه1
  18,387 18,500
  0.56
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,222 1,234
  0.65
  5,176,881
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  28,582 28,800
  4.84
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو1
  23,257 23,002
  -0.84
  98,914
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز1
  4,469 4,300
  -2.09
  4,671,069
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور1
  4,502 4,580
  4.04
  1,666,355
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق1
  981 986
  4.01
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه1
  3,092 3,189
  4.97
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو1
  1,366 1,335
  -2.63
  290,211
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین1
  6,612 6,615
  0.12
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر1
  4,816 4,759
  -4.99
  967,690
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور1
  2,566 2,564
  0.39
  1,914,410
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما1
  1,759 1,740
  -2.9
  1,913,060
 • محصولات شیمیایی
  جم1
  10,840 10,600
  -3.41
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر1
  7,380 7,273
  -1.1
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت1
  1,141 1,136
  -1.39
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان1
  3,754 3,730
  -0.43
  841,450
 • محصولات شیمیایی
  پترول1
  1,424 1,430
  -0.28
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ1
  11,174 10,930
  -4.1
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران1
  5,266 5,374
  4.49
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت1
  1,469 1,461
  0.14
  1,000,658
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید1
  1,622 1,639
  1.17
  371,240
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت1
  12,176 12,299
  0.8
  121,147
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن1
  4,692 4,706
  5
  4,309,380
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب1
  6,010 5,995
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا1
  4,337 4,353
  4.99
  771,262
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ1
  17,031 17,000
  2.66
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده1
  6,411 6,392
  -0.96
  272,992
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس1
  7,998 8,070
  3.12
  2,072,030
 • محصولات شیمیایی
  پارس1
  31,393 31,810
  2.02
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس1
  2,267 2,269
  -0.61
  20,374,489
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  11,164 11,399
  2.97
  319,498
 • پیمانکاری صنعتی
  مسبز97111
  999,900 999,400
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها7121
  1,009,500 1,009,500
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت98101
  1,000,121 1,000,120
  0
  124
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  مغرب97121
  1,000,029 1,000,044
  0
  6,123
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  مپارس7121
  1,000,496 1,000,500
  0.05
  5,331
 • مخابرات
  صایتل9021
  1,036,537 1,036,501
  -0.1
  2,121
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفا97121
  930,051 930,051
  10
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو98121
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9081
  920,000 930,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9981
  980,595 980,595
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9051
  1,000,000 1,000,000
  0
  8,000
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان9111
  965,000 965,000
  0
  328
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1431
  1,006,800 1,006,800
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4031
  942,001 942,001
  0
  0
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  صیدک14041
  928,000 928,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا1041
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر99111
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل14111
  954,450 954,450
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل4111
  979,000 979,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود00121
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود14121
  980,000 980,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود4121
  984,000 984,000
  -0.36
  500
 • مخابرات
  صخابر1021
  929,353 929,353
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1041
  982,451 982,000
  -1.83
  144
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  4,922 4,860
  -1.72
  235,392
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  1,171 1,160
  -3.41
  938,713
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  1,448 1,472
  4.99
  5,529,570
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  7,180 7,169
  -2.02
  266,529
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  1,395 1,374
  -2.35
  2,545,783
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  1,684 1,655
  -1.66
  462,522
 • فلزات اساسی
  فولای1
  3,096 3,029
  -0.2
  4,475,881
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  4,285 4,260
  1.79
  16,684,480
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  1,882 1,880
  -1.42
  315,460
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی1
  1,128 1,133
  -4.47
  51,354,538
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  940 944
  0.32
  2,065,402
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  52,124 52,370
  3.57
  1,026,447
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  3,087 3,087
  -2.56
  117,321
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  3,489 3,490
  2.5
  2,997,764
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,167 1,179
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  1,448 1,456
  4.97
  237,525,400
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  885 880
  -1.79
  1,718,258
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  27,256 26,500
  0
  0
 • قند و شکر
  قشیر1
  3,749 3,785
  4.99
  2,111,216
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  4,253 4,350
  3.13
  741,367
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  6,054 6,080
  0.38
  329,914
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  5,205 5,180
  -2.74
  1,608,824
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  25,461 25,497
  0.72
  87,463
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  2,766 2,733
  -2.36
  2,386,447
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  3,761 3,762
  -3.02
  1,380,329
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  1,754 1,750
  4.48
  2,275
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  7,599 7,570
  -0.75
  318,855
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  12,520 12,687
  1.56
  123,895
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  7,516 7,616
  4.99
  556,726
 • قند و شکر
  قچار1
  13,077 13,180
  4.99
  71,345
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  17,374 17,596
  4.99
  683,218
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  998 1,010
  0
  3,221,712
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  2,977 3,019
  4.21
  2,011,984
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  11,733 11,827
  5
  353,973
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  7,115 7,143
  0.55
  1,598,035
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  2,309 2,300
  0.74
  327,108
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  2,569 2,608
  0.42
  188,716
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  9,056 9,113
  1
  311,416
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  3,164 3,170
  0.76
  332,603
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  5,284 5,334
  5
  9,867,008
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  6,781 6,698
  0
  308,272
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  5,873 5,890
  1.17
  749,409
 • حمل و نقل آبی
  حخزر1
  4,587 4,500
  -0.73
  309,662
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر1
  12,262 12,400
  0.06
  241,358
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا1
  1,902 1,864
  -2.87
  2,194,894
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی1
  3,551 3,466
  0.84
  41,846
 • فلزات اساسی
  ارفع1
  7,102 7,151
  3.83
  2,331,631
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس1
  1,887 1,869
  -1.63
  836,869
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود1
  1,294 1,272
  -2.38
  346,121
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین1
  17,542 17,500
  -4.18
  28,509
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن1
  1,502 1,506
  2.24
  598,222
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم1
  6,638 6,608
  -4.99
  1,633,192
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس1
  14,282 14,292
  5
  179,737
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک1
  2,695 2,670
  -1.4
  1,298,949
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای1
  1,774 1,800
  3.03
  5,144,241
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور1
  14,944 15,498
  4.93
  1,230,819
 • اوراق تامین مالی
  صایتل21
  1,010,568 1,010,509
  -0.03
  223
 • اوراق تامین مالی
  رایان1
  1,050,000 1,050,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل1
  3,118 3,101
  -0.26
  96,770
 • فلزات اساسی
  کیمیا1
  9,224 9,436
  3.91
  836,004
 • اوراق تامین مالی
  سکرد981
  1,000,801 1,000,801
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا1
  7,660 7,585
  -3.05
  1,045,093
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور1
  1,543 1,547
  4.95
  982,153
 • اوراق تامین مالی
  صخابر1
  1,005,941 1,010,500
  0.14
  199
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر1
  8,172 8,172
  -5
  862,305
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان1
  1,747 1,770
  1.84
  1,323,882
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر1
  2,524 2,545
  4.99
  25,230,156
 • محصولات شیمیایی
  ساینا1
  7,772 8,047
  4.66
  738,351
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا1
  11,777 11,839
  -1.09
  122,728
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند1
  22,086 22,000
  -1.6
  637,161
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام1
  1,098 1,106
  1
  786,888
 • اوراق تامین مالی
  کرج971
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه1
  4,519 4,430
  -1.73
  168,503
 • محصولات کاغذی
  چکاپا1
  6,396 6,354
  -2.02
  4,385,177
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس1
  4,044 4,053
  -0.42
  103,403
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو1
  1,826 1,876
  4.98
  1,476,355
 • سرمایه گذاریها
  گوهران1
  1,344 1,346
  4.99
  3,106,936
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند1
  1,908 1,900
  -4.95
  398,901
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل1
  1,257 1,260
  -0.16
  7,948,323
 • اوراق تامین مالی
  اجاد11
  984,899 990,000
  -2.53
  0
 • اوراق تامین مالی
  صشرق991
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج1
  6,126 6,110
  0.73
  2,037,290
 • اوراق تامین مالی
  جوپار991
  1,002,844 1,001,000
  -0.29
  801
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا1
  4,935 4,893
  -4.62
  315,782
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز1
  7,152 7,085
  -0.84
  922,965
 • اوراق تامین مالی
  ماهان991
  1,014,999 1,014,999
  -0.01
  13
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت1
  8,937 8,999
  0.1
  609,698