• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  28,700 28,640
  -4.98
  19,131,518
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  22,930 22,640
  -4.99
  7,434,244
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  36,710 35,140
  -4.98
  9,279,221
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  42,190 41,800
  -4.98
  15,816,215
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  21,200 21,070
  -4.96
  9,181,785
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  42,490 41,980
  -4.94
  13,269,163
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  16,450 16,220
  -4.98
  11,280,149
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  74,940 73,700
  1.85
  3,758,013
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  16,410 16,360
  -4.99
  12,042,744
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  17,940 17,860
  0.39
  8,802,990
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  215,450 214,470
  -5
  1,736,730
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  24,190 23,900
  -2.25
  32,808,099
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  29,140 27,620
  -4.99
  122,383,450
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  9,960 10,000
  -2.44
  17,649,915
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  26,540 26,200
  2.46
  253,301,569
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  96,580 99,860
  4.99
  182,785
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  5,160 5,150
  4.25
  522,583,159
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  4,250 4,280
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  3,930 3,930
  4.8
  1,600,222,709
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  17,430 17,300
  0
  5,569,293
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  23,320 23,020
  -4.99
  38,733,036
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  54,100 54,100
  -4.99
  1,830,113
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  33,770 33,730
  -4.99
  10,184,233
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  143,730 146,500
  -2.4
  1,244,152
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  90,910 90,310
  -5
  1,576,991
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  41,600 42,380
  -1
  2,442,736
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  34,020 33,740
  -4.98
  9,316,911
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  31,790 31,770
  -4.99
  4,377,795
 • فلزات اساسی
  فخاس
  38,050 38,050
  4.99
  3,126,155
 • فلزات اساسی
  فخوز
  37,120 36,600
  -2.22
  44,282,404
 • فلزات اساسی
  فولاد
  23,020 23,000
  4.88
  111,838,508
 • فلزات اساسی
  فروس
  34,730 34,280
  -4.99
  2,852,087
 • فلزات اساسی
  فرآور
  25,410 24,710
  -5
  8,589,765
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  15,640 15,540
  -4.95
  5,832,895
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  17,820 17,280
  -2.76
  193,363,776
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  10,570 10,610
  4.95
  91,481,057
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  23,010 22,300
  -4.78
  46,675,424
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  9,640 9,640
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  18,280 17,710
  -4.99
  49,560,358
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  43,320 42,810
  -4.99
  14,871,405
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  17,400 17,400
  4.95
  3,367,337
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  9,120 9,100
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  205,120 193,900
  -5
  905,503
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  34,970 35,230
  0.86
  2,070,604
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  15,100 15,600
  -0.64
  21,148,211
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  45,420 45,420
  4.99
  1,612,967
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  61,930 61,640
  -4.99
  6,587,782
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  13,930 14,180
  4.96
  16,218,748
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  16,340 16,340
  4.95
  6,772,704
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  18,230 18,350
  4.98
  14,888,017
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  7,710 7,710
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  46,000 45,480
  -4.99
  35,491,822
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  9,770 9,650
  -4.93
  66,589,942
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  61,840 60,960
  -1.98
  3,310,284
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  54,290 54,370
  4.98
  15,478,765
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  12,570 12,570
  4.92
  8,605,026
 • فلزات اساسی
  فملی
  36,840 36,850
  4.99
  437,248,012
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  15,530 15,000
  -3.47
  7,142,243
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  18,160 18,240
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  95,740 94,380
  -1.58
  5,178,773
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  31,720 33,050
  4.99
  436,700
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  67,420 66,800
  -0.68
  759,430
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  52,040 51,710
  -5
  12,730,359
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  23,550 23,570
  4.99
  97,700,844
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  6,330 6,330
  -4.95
  22,398,464
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  90,640 90,400
  -4.99
  3,207,996
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  40,930 40,930
  -4.99
  9,329,268
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  43,900 42,650
  -4.95
  8,032,475
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  30,880 30,760
  -4.97
  24,643,584
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  27,590 27,400
  -4.99
  2,552,453
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  338,630 338,630
  5
  765,425
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  62,260 61,640
  -4.99
  3,177,245
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  61,560 61,780
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  61,570 61,610
  4.98
  13,494,191
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  17,510 17,520
  4.97
  41,417,006
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  57,620 57,590
  -5
  18,163,199
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  9,580 9,580
  -4.96
  9,402,934
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  37,060 38,430
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  57,310 57,260
  -4.99
  6,555,057
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  33,810 34,010
  -11.27
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  22,180 21,840
  -4.96
  14,292,098
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  34,600 34,970
  4.98
  26,896,362
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  31,720 31,570
  -4.97
  9,155,528
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  22,810 22,670
  -4.99
  3,752,832
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  25,820 25,390
  -4.98
  40,682,039
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  36,860 36,800
  -4.98
  2,656,399
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  27,950 27,250
  -4.99
  853,728
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  38,620 38,810
  4.98
  7,004,342
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  40,070 39,830
  -4.99
  7,299,479
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  44,160 43,880
  -4.98
  2,428,975
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  56,490 56,990
  4.99
  824,719
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  22,380 22,100
  -4.99
  2,934,925
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  15,390 14,960
  0.94
  9,818,876
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  12,640 12,380
  -4.99
  51,296,315
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  9,410 9,420
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  18,830 18,760
  -4.96
  19,924,086
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  21,740 21,660
  -4.96
  2,444,260
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  16,500 16,280
  -4.96
  30,594,744
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  13,140 12,900
  -4.8
  40,259,710
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  43,740 43,510
  -5
  38,927,615
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  31,610 31,620
  4.98
  14,068,225
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  59,280 58,950
  -5
  14,823,847
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  34,050 33,300
  -2.2
  6,407,203
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  23,430 23,320
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  18,350 18,770
  4.98
  1,601,335
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  14,980 14,820
  -4.88
  21,580,585
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  36,600 36,280
  -4.98
  2,520,403
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  55,700 55,920
  4.99
  2,484,554
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  28,830 28,800
  -4.98
  6,555,002
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  13,240 13,240
  5
  7,431,850
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  32,140 32,140
  5
  1,849,540
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  66,090 66,090
  -4.99
  4,523,044
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  24,310 24,090
  -4.97
  9,295,773
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  36,140 35,000
  -4.99
  6,680,930
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  27,320 27,320
  -4.97
  3,086,917
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  39,240 39,370
  4.99
  12,036,185
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  13,970 14,000
  0.86
  184,302,717
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  20,030 18,950
  -4.96
  31,298,675
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  51,200 50,510
  -4.98
  8,314,000
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  103,630 101,780
  -4.99
  3,843,569
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  40,630 38,040
  -4.01
  186,745,140
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  21,360 21,090
  -5
  9,954,433
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  17,640 17,440
  3.26
  265,237,466
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  12,640 12,860
  0.86
  19,605,988
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  63,940 63,320
  -5
  1,988,134
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  24,140 24,190
  4.99
  19,339,769
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  146,660 146,660
  5
  1,689,640
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  146,660 146,660
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  32,340 32,270
  -4.98
  3,948,423
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  32,450 31,600
  -0.19
  10,876,451
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  52,250 51,700
  -2.67
  3,303,924
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  71,130 71,130
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  71,130 69,750
  -4.6
  9,227,582
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  71,130 71,130
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  31,310 30,740
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  52,290 50,530
  -4.98
  607,533
 • فلزات اساسی
  فایرا
  28,170 28,030
  -4.98
  4,069,099
 • فلزات اساسی
  فمراد
  93,580 94,690
  27.16
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  30,860 29,830
  -4.97
  2,829,007
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  165,690 157,400
  -2.93
  903,055
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  48,360 47,220
  -4.99
  1,592,665
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  36,860 35,180
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  13,720 13,760
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  44,280 43,120
  -4.98
  6,372,115
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  29,120 28,850
  -4.88
  7,267,731
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  11,360 11,240
  0.99
  27,400,303
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  109,040 107,990
  -5
  347,927
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  33,200 33,080
  -5
  4,248,720
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  18,820 18,740
  0
  0
 • منسوجات
  نبروج
  5,910 6,200
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  7,900 7,770
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  74,850 71,410
  -3.5
  2,361,370
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  16,680 16,220
  -4.98
  25,399,885
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  105,600 105,600
  -4.28
  2,451,136
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  46,470 45,650
  0.02
  1,161,358
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  22,350 22,160
  -4.97
  4,577,343
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  48,100 49,010
  4.99
  2,106,904
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  26,780 27,900
  23.23
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  163,780 170,560
  5
  53,497
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  68,770 68,770
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  29,330 29,740
  4.98
  1,341,578
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  49,840 49,880
  4.99
  7,729,508
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  65,800 65,700
  -2.35
  1,322,857
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  143,960 145,000
  -3.77
  863,198
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  55,910 54,460
  -4.99
  1,607,551
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  42,310 42,170
  -4.98
  3,135,079
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  27,260 27,380
  4.98
  12,200,061
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  120,930 119,400
  0.62
  799,922
 • فلزات اساسی
  فجر
  51,350 50,050
  -4.99
  8,046,876
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  13,300 13,080
  -4.94
  2,229,638
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  14,960 15,170
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  35,560 34,410
  -5
  518,002
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  10,450 10,150
  -0.88
  338,466,632
 • قند و شکر
  قصفها
  171,040 177,000
  0.35
  1,453,079
 • قند و شکر
  قزوین
  43,740 42,820
  -4.99
  1,543,158
 • قند و شکر
  قهکمت
  47,260 46,020
  -4.05
  797,711
 • قند و شکر
  قشهد
  29,730 28,800
  -4.19
  542,869
 • قند و شکر
  قلرست
  31,590 31,500
  -3.67
  1,399,057
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  462,220 462,220
  0
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  45,340 45,910
  4.99
  421,688
 • قند و شکر
  قنیشا
  60,780 60,790
  4.99
  1,766,637
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  47,830 46,360
  -4.98
  5,273,516
 • قند و شکر
  قپیرا
  89,450 86,180
  -4.99
  161,289
 • قند و شکر
  قثابت
  104,110 102,510
  -5
  8,750,916
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  38,740 40,340
  5
  238,361
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  35,170 34,390
  -4.97
  4,339,703
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  38,170 37,520
  -2.77
  1,009,347
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  25,280 24,800
  0.08
  3,932,691
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  55,200 53,820
  -5
  9,504,394
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  8,690 8,690
  4.95
  10,818,076
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  43,760 45,240
  4.99
  413,726
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  39,360 38,300
  0.45
  10,970,499
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  69,210 71,580
  4.99
  233,039
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  106,340 110,230
  4.99
  126,586
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  29,960 29,850
  -5
  1,676,235
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  132,220 130,310
  -4.99
  478,437
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  111,840 108,740
  -5
  185,109
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  28,070 27,900
  -4.97
  2,263,321
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  14,980 14,750
  -4.96
  8,716,213
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  35,110 35,760
  4.99
  980,126
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  21,600 21,430
  0
  1,009,162
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  88,270 91,320
  4.99
  2,099,371
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  9,380 9,290
  -4.91
  53,727,273
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  39,660 39,660
  4.98
  3,156,047
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  55,240 55,240
  5
  9,354,415
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  50,570 49,200
  -4.52
  5,156,610
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  130,340 135,000
  4.99
  110,315
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  68,110 70,330
  4.99
  257,662
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  47,030 48,200
  4.99
  596,162
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  110,500 109,740
  -5
  1,029,866
 • فلزات اساسی
  فلوله
  33,110 33,070
  -5
  9,042,448
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  22,840 22,800
  -5
  4,881,202
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  56,860 56,320
  -4.99
  806,517
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  15,320 14,940
  0.88
  107,122,263
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  16,890 16,210
  -4.98
  29,334,420
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  16,460 16,650
  0
  18,954,581
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  83,660 83,220
  -5
  604,779
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  37,390 38,300
  4.99
  685,103
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  47,200 47,770
  4.99
  892,999
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  131,200 125,790
  -4.43
  37,556
 • منسوجات
  نمرینو
  61,940 64,590
  4.99
  111,974
 • فلزات اساسی
  فنوال
  40,580 42,060
  4.99
  339,695
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  69,370 66,570
  -5
  132,416
 • فلزات اساسی
  فنورد
  106,340 111,600
  5
  4,289
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  82,560 82,560
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  42,130 42,030
  -0.21
  5,891,516
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  167,410 173,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  10,990 10,880
  3.64
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  18,260 17,740
  -4.98
  53,362,745
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  36,060 36,050
  -4.98
  3,221,247
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  123,500 122,690
  -4.99
  438,930
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  284,150 289,900
  5
  116,421
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  47,410 45,680
  -4.93
  1,653,948
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  66,900 66,970
  4.64
  2,846,039
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  16,390 16,530
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  12,390 12,190
  2.44
  18,877,234
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  132,860 130,000
  -4.82
  800,333
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  59,670 57,980
  -5
  374,678
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  121,300 122,440
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  9,390 9,390
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  42,510 41,780
  -3.04
  6,040,632
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  25,520 26,620
  4.97
  264,820
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  26,160 26,200
  4.97
  2,856,042
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  92,880 93,010
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  63,140 62,510
  -4.99
  756,466
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  41,470 41,420
  -4.98
  1,881,042
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  12,700 12,440
  -4.97
  11,284,487
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  37,210 37,050
  -1.78
  580,580
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  138,070 132,400
  -4.99
  63,048
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  14,840 14,360
  -3.62
  4,710,292
 • فلزات اساسی
  فسپا
  63,510 63,570
  4.99
  6,833,608
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  162,580 155,070
  -5
  25,651
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  51,190 51,190
  -4.16
  4,055,959
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  54,650 53,200
  -3.47
  858,876
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  29,860 29,850
  4.96
  2,499,847
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  12,800 12,690
  -4.94
  31,241,927
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  44,190 43,610
  0
  1,366,523
 • قند و شکر
  قشکر
  54,020 54,080
  4.99
  1,757,399
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  67,860 67,200
  -4.99
  2,516,990
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  30,090 29,640
  -5
  7,875,317
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  441,860 441,890
  5
  186,590
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  23,710 23,700
  -4.97
  2,274,305
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  16,540 16,040
  -4.92
  4,412,513
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  24,230 23,920
  -4.97
  2,159,510
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  86,350 84,450
  -4.18
  742,014
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  10,020 10,000
  -3.29
  107,622,231
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  17,150 16,570
  -4.99
  19,267,733
 • فلزات اساسی
  فسرب
  183,430 183,380
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  92,570 90,680
  -5
  286,710
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  32,680 31,590
  -4.99
  1,335,692
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  243,200 253,810
  5
  25,878
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  30,780 30,780
  4.98
  3,024,489
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  18,670 18,670
  4.95
  70,715,261
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  66,220 63,620
  -4.99
  379,600
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  62,230 62,140
  -5
  796,876
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  131,590 137,780
  5
  21,673
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  83,320 83,090
  -5
  1,272,909
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  133,290 133,200
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  165,650 165,650
  4.99
  821,109
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  60,710 60,710
  5
  1,008,023
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  30,120 30,560
  4.98
  4,089,876
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  20,070 20,810
  1.81
  5,684,653
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  32,310 32,190
  -4.99
  11,089,516
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  13,760 13,790
  4.95
  112,494,760
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  27,230 27,110
  -4.98
  3,383,493
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  28,250 28,250
  4.98
  19,487,900
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  8,810 8,780
  -4.98
  29,030,876
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  20,390 20,700
  3.86
  13,289,291
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  50,530 50,530
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  31,060 31,060
  4.97
  150,950,643
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  22,960 22,900
  4.19
  9,448,412
 • مخابرات
  همراه
  43,260 43,020
  -4.99
  10,808,454
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  8,180 7,980
  -4.77
  40,106,539
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  30,940 31,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  60,620 59,140
  -3.57
  2,730,134
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  46,870 46,680
  -4.99
  5,289,606
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  12,130 12,210
  4.99
  34,717,250
 • فلزات اساسی
  کاوه
  20,010 19,960
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  11,120 10,870
  -4.82
  12,781,844
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  31,160 31,710
  -2.22
  26,738,860
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  25,230 24,940
  -4.99
  5,025,829
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  16,180 15,860
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  18,930 19,070
  4.95
  6,776,534
 • محصولات شیمیایی
  جم
  44,170 45,800
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  37,180 36,820
  -4.98
  17,341,320
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  17,540 17,440
  -4.96
  3,146,491
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  32,190 31,820
  -4.99
  2,670,586
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  37,850 37,120
  2.03
  9,276,001
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  38,250 38,250
  5
  45,528,168
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  26,220 25,930
  1.93
  170,378,441
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  14,490 14,440
  -5
  44,442,145
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  46,170 44,150
  -2.13
  1,090,459
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  30,470 30,510
  4.99
  35,278,706
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  85,310 84,000
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  46,500 46,440
  -4.99
  6,261,709
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  123,590 123,590
  5
  1,892,340
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  162,530 162,900
  -3.28
  2,304,017
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  166,320 164,960
  -5
  7,437,071
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  16,150 16,090
  -4.96
  36,007,491
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  90,050 89,980
  4.63
  12,802,303
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  22,730 21,850
  0
  7,221,200
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  31,190 31,170
  -4.24
  13,021,396
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  84,890 83,500
  -4.09
  2,511,208
 • فلزات اساسی
  فسازان
  32,560 32,130
  -5
  8,413,420
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  80,770 80,520
  -3.52
  1,523,546
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  25,740 25,770
  4.37
  79,909,112
 • فلزات اساسی
  کویر
  51,840 49,970
  -3.46
  14,413,510
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  84,660 81,590
  -4.55
  12,315,299
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  39,800 38,710
  -4.54
  16,229,321
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  15,980 15,770
  -4.94
  55,712,312
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  285,850 285,850
  -5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  285,850 285,850
  5
  781,694
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  998,450 1,000,100
  6.93
  1,621
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,003,109 1,004,800
  0.99
  278
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  960,000 960,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  985,100 985,100
  0
  150,000
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  1,010,000 1,010,000
  1
  10
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  909,200 909,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,050,000 1,050,000
  0.48
  26
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,005,000 1,005,000
  -0.23
  6
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  1,019,171 1,010,000
  2.54
  1,467
 • مخابرات
  صخابر102
  982,615 984,000
  -1.68
  4,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  985,000 985,000
  -1.11
  196
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,004,850 1,004,850
  -0.63
  85
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  972,717 961,000
  1.69
  758
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  274,707 274,719
  0.18
  4,854
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  1,009,899 1,009,899
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  997,500 997,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  998,402 1,005,245
  0.37
  16
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,019,657 990,550
  -4.34
  55
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  840,220 840,220
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد112
  780,004 780,004
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  860,000 860,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران412
  916,000 916,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  82,986 82,986
  5
  703,015
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  27,261 27,261
  5
  2,771,028
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  22,293 22,293
  5
  2,699,471
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  42,524 43,434
  5
  811,274
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  16,308 16,733
  4.99
  1,564,450
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  45,048 44,150
  -4.54
  10,974,677
 • فلزات اساسی
  فولای
  33,454 34,380
  5
  716,156
 • هتل و رستوران
  سمگا
  21,813 22,200
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  16,508 16,554
  5
  14,346,494
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  45,128 44,500
  3.03
  84,728,214
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  15,599 15,620
  4.99
  3,430,971
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  183,861 181,484
  -5
  3,186,994
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  38,534 37,368
  -5
  2,738,857
 • فلزات اساسی
  میدکو
  15,926 15,700
  -1.44
  36,152,979
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  15,652 15,652
  5
  3,911,500
 • فلزات اساسی
  ذوب
  8,646 8,506
  -4.99
  294,356,085
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  13,123 13,123
  4.99
  12,908,112
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  151,130 152,834
  5
  608,064
 • قند و شکر
  قشیر
  40,082 40,000
  -4.42
  5,791,440
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  59,694 59,020
  3.76
  4,649,129
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  70,576 68,250
  -2.04
  1,243,972
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  69,038 70,150
  -2.79
  11,929,205
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  162,679 162,051
  -5
  696,863
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  28,257 27,690
  -5
  14,919,273
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  12,670 13,254
  5
  297,337
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  25,686 24,510
  -4.69
  488,529
 • فلزات اساسی
  زنگان
  134,676 134,880
  5
  416,559
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  161,764 165,888
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  34,176 34,176
  5
  3,196,338
 • قند و شکر
  قچار
  112,470 120,000
  2.28
  981,789
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  198,864 186,900
  -4.76
  2,285,462
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  11,931 11,987
  4.99
  7,413,786
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  40,162 40,735
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  42,051 42,051
  -5
  1,559,239
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  50,003 50,271
  5
  1,757,914
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  75,691 75,459
  -5
  6,774,474
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  69,645 68,024
  -5
  2,706,694
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  43,047 43,189
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  48,794 49,200
  -3.32
  16,233,050
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  24,919 24,740
  -5
  1,552,233
 • فلزات اساسی
  هرمز
  15,377 14,917
  -5
  50,877,928
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  32,427 31,262
  -4.95
  2,813,211
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  164,057 160,610
  2.3
  1,921,227
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  21,659 21,625
  -5
  3,843,632
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  37,491 36,548
  -5
  817,761
 • فلزات اساسی
  ارفع
  21,904 21,652
  -5
  20,238,241
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  22,934 22,934
  5
  3,081,610
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  14,638 14,797
  5
  2,996,373
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  58,418 58,500
  -0.05
  5,704,335
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  12,914 12,530
  -4.94
  10,839,695
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  79,647 79,176
  -5
  3,541,433
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  28,028 27,265
  -5
  2,548,994
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  12,137 12,130
  0.17
  5,872,783
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  47,961 48,100
  -0.89
  690,124
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  45,087 45,000
  -4.04
  5,255,542
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  43,797 43,143
  -5
  6,961,716
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  202,267 203,999
  4.08
  548,192
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  49,301 46,236
  -5
  21,378,456
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  71,484 70,042
  -5
  945,278
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  13,817 13,422
  -5
  19,659,801
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  26,920 27,535
  5
  1,082,679
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  123,828 124,488
  5
  1,039,287
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  44,271 43,100
  -5
  1,345,027
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  93,198 92,130
  -5
  11,934,001
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  9,816 9,719
  3.02
  45,317,764
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  110,470 109,802
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  12,640 12,350
  -0.87
  186,533,706
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  51,291 51,000
  -6.43
  1,339,172
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  29,256 29,137
  -5
  1,366,009
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  15,140 15,045
  -4.99
  8,670,832
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  18,097 18,239
  5
  2,562,069
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  9,259 9,247
  -4.99
  50,592,985
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  97,297 95,936
  -5
  3,297,973
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  68,725 67,563
  -5
  434,903
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  33,235 33,000
  1.43
  6,253,280
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  57,143 56,850
  3.68
  2,386,595
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  90,053 92,145
  5
  326,038
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  87,413 85,842
  -5
  441,107
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  86,242 88,020
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,010,000 1,010,000
  48.51
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  16,772 16,769
  -5
  2,989,790
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  30,850 30,850
  5
  7,320,041
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  123,710 121,348
  -5
  1,375,696
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  66,613 64,394
  -5
  3,465,449
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,000,014 1,000,100
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  1,013,706 1,010,010
  0.17
  2,114
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,010 1,000,010
  5
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,032,220 1,032,220
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  1,000,000 1,000,000
  2.5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  12,427 12,427
  4.99
  8,061,810
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  16,497 16,200
  -1.96
  24,395,820
 • هتل و رستوران
  گکوثر
  147,716 145,268
  -5
  4,045,942
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا
  20,252 20,100
  -4.98
  5,178,856
 • مواد و محصولات دارویی
  ریشمک
  69,247 65,900
  -3.43
  7,914,243
 • منسوجات
  نطرین
  23,103 23,904
  0