• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  3,063 3,077
  0.69
  2,343,589
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  7,915 7,895
  1.26
  1,520,438
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  9,217 9,435
  3.86
  10,621,184
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  3,512 3,525
  4.97
  8,671,170
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  4,716 4,650
  1.09
  9,153,086
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,547 2,554
  4.97
  20,858,328
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  8,955 8,984
  -1.6
  2,344,733
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,100 2,087
  4.25
  62,742,559
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,088 3,088
  0.49
  634,000
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  14,115 13,999
  -2.26
  1,794,850
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  3,560 3,530
  -0.17
  21,724,578
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,635 5,560
  -2.01
  7,769,123
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,881 1,870
  -0.9
  6,112,544
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  5,509 5,500
  -2.98
  8,680,579
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  21,602 21,602
  5
  427,980
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,733 2,700
  -1.17
  31,061,446
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,004 3,920
  1.4
  17,521,167
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  414 411
  -2.84
  93,703,947
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  403 401
  -2.2
  294,360,317
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,801 3,710
  1.84
  7,589,205
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  4,904 4,919
  -0.65
  4,471,312
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  7,517 7,622
  2.25
  2,956,754
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  7,107 7,130
  -0.93
  562,334
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  27,286 27,801
  1.45
  1,177,091
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  17,182 17,300
  -1.62
  1,389,427
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  7,027 7,000
  -0.28
  316,618
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  5,584 5,585
  3.66
  2,173,656
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  5,432 5,439
  -1.16
  1,684,262
 • فلزات اساسی
  فجر
  13,840 13,838
  0.21
  646,711
 • فلزات اساسی
  فخاس
  12,345 12,401
  0.49
  37,763
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,031 7,999
  -1.6
  2,465,004
 • فلزات اساسی
  فولاد
  3,902 3,899
  -0.81
  21,677,522
 • فلزات اساسی
  فروس
  12,274 12,448
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور
  36,035 36,299
  -0.44
  419,362
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  2,907 2,930
  0.76
  635,028
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  2,427 2,415
  -0.82
  10,810,246
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  4,011 3,900
  1.4
  38,371,169
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,783 6,780
  -0.67
  4,824,285
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  5,998 5,840
  -1.68
  7,681,024
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  4,327 4,379
  4.99
  18,395,264
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,201 5,150
  -4.24
  9,757,839
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  5,663 5,620
  -0.28
  23,748,289
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  13,454 13,380
  -2.21
  553,389
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  2,361 2,361
  4.98
  13,937,114
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  8,729 8,830
  -1.74
  1,361,920
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  30,780 30,997
  -0.18
  30,649
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  8,346 8,430
  4.18
  1,692,594
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,481 2,421
  -2.54
  2,085,625
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  2,801 2,810
  -1.06
  5,500,592
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  11,763 11,800
  -1.35
  2,374,208
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  2,604 2,630
  4.99
  2,406,053
 • فلزات اساسی
  فلوله
  12,258 12,258
  4.99
  611,107
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  1,889 1,908
  2.09
  5,464,457
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  1,728 1,690
  -2.42
  7,409,388
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,054 4,036
  -2.79
  5,204,210
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  8,206 8,139
  -2.29
  11,636,130
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  7,125 7,160
  0.22
  1,404,470
 • مخابرات
  اخابر
  3,799 3,901
  2.79
  62,278,276
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  16,990 17,188
  1.07
  750,546
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  7,194 7,301
  1.01
  2,453,396
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,594 1,615
  3.46
  35,927,310
 • فلزات اساسی
  فملی
  4,140 4,158
  -0.45
  18,047,072
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  6,170 6,210
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  4,731 4,750
  -1.35
  3,259,166
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  17,806 17,900
  -0.91
  608,829
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  5,055 5,029
  -2.31
  2,759,294
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  12,641 12,958
  5
  1,769,607
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  5,382 5,476
  4.98
  5,579,517
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  13,779 13,559
  -2.53
  671,517
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  5,854 5,855
  0.58
  4,339,096
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  10,742 10,815
  -0.86
  1,347,246
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,325 7,389
  3.14
  4,965,484
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  5,274 5,420
  1.69
  14,427,321
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  64,192 63,999
  -1.13
  241,673
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  11,150 11,152
  5
  66,725,892
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  24,891 24,800
  -0.4
  763,479
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  9,082 9,070
  -1.43
  7,477,479
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,349 1,320
  -3.3
  22,728,790
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  5,887 5,885
  -0.37
  585,419
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,533 1,530
  0.99
  50,065,919
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  1,966 1,971
  4.95
  16,383,766
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  10,975 11,010
  -4.37
  6,157,133
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  6,947 6,947
  4.99
  2,040,222
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,050 3,052
  0.1
  6,199,152
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,302 3,307
  4.98
  2,356,682
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  7,762 7,700
  -2.21
  2,193,536
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  3,453 3,440
  0.61
  3,009,123
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  3,703 3,689
  -1.76
  13,133,331
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  9,596 9,500
  -3.85
  450,110
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  4,952 5,000
  -0.75
  436,596
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  5,935 5,910
  -1.55
  818,065
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  2,625 2,625
  5
  805,368
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  7,089 7,089
  4.99
  952,688
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,585 1,565
  -2.13
  81,740,030
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  4,642 4,550
  -1.94
  2,154,118
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  4,697 4,680
  1.41
  6,222,611
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  2,740 2,781
  4.98
  6,861,034
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  2,524 2,516
  -3.34
  13,425,089
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  1,575 1,577
  -2.83
  40,219,835
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  2,848 2,869
  -0.93
  1,957,767
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  3,177 3,190
  0.09
  2,085,663
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  1,915 1,879
  0
  14,659,280
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  1,807 1,799
  0.17
  14,000,635
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,042 2,970
  -1.75
  1,249,490
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  8,057 8,020
  2.13
  9,633,892
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  4,936 4,900
  0.22
  3,676,258
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  13,758 13,990
  -1.85
  3,575,641
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  2,673 2,687
  0.94
  3,523,123
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  7,038 7,010
  -1.67
  348,722
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  3,884 3,883
  -4.9
  19,049,793
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,183 4,180
  -1.88
  4,330,901
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  10,649 10,739
  5
  9,346,667
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  7,452 7,625
  5
  16,960,401
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,540 3,601
  2.8
  2,517,290
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  5,913 5,920
  4.98
  5,767,547
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  7,213 7,285
  4.34
  2,966,618
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,303 2,290
  3.15
  41,462,624
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,305 1,287
  -1.23
  47,262,366
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,203 6,150
  -1.16
  568,318
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  1,640 1,632
  -1.51
  54,943,601
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  3,501 3,508
  2.07
  17,584,724
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  8,595 8,610
  -0.21
  1,035,359
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  21,173 21,134
  1.05
  1,680,123
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  5,406 5,401
  -0.88
  5,446,974
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  14,625 14,630
  -0.14
  1,382,176
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  3,782 3,769
  0.51
  2,893,164
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,591 1,570
  -0.63
  40,810,012
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,057 2,043
  -0.87
  3,403,703
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  15,452 15,600
  2.65
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  12,984 12,831
  -5
  1,985,571
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  12,984 12,984
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  12,984 12,984
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  6,922 6,900
  -0.89
  319,720
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  9,982 9,982
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  9,982 10,084
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  4,919 4,880
  3.17
  374,869
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  30,728 30,890
  0.95
  233,497
 • فلزات اساسی
  فایرا
  5,020 4,959
  -3.6
  2,416,523
 • فلزات اساسی
  فمراد
  17,575 17,596
  -3.02
  641,590
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  7,798 7,790
  2.54
  1,692,272
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  33,450 33,310
  -4.62
  275,136
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  23,856 24,406
  -0.33
  574,244
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,276 3,248
  -2.61
  12,164,580
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  4,596 4,635
  -1.51
  7,065,620
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,116 2,077
  -2.85
  12,015,489
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  48,691 48,810
  -0.41
  294,384
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  5,407 5,440
  0.18
  882,512
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  13,103 13,300
  3.18
  683,214
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  9,410 9,441
  4.99
  2,050,330
 • منسوجات
  نبروج
  4,075 4,277
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  1,671 1,703
  4.99
  14,087,113
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  37,605 37,987
  5
  657,922
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,436 2,401
  -4.76
  10,879,745
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  21,433 21,514
  5
  2,916,869
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  17,207 17,207
  5
  440,959
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  7,175 7,120
  0.81
  4,382,952
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  11,489 11,551
  5
  1,479,442
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  4,726 4,731
  2.8
  2,257,111
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  50,328 50,417
  5
  174,615
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  46,667 46,667
  5
  44,595
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  5,488 5,498
  -1.54
  1,363,660
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  11,430 11,631
  4.99
  826,908
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  14,193 14,242
  5
  2,107,103
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  37,168 36,998
  -0.85
  261,809
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  16,783 16,810
  -0.01
  339,978
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  16,022 16,000
  1.24
  410,064
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  4,049 4,049
  -3.32
  8,156,696
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  25,467 25,740
  2.28
  438,998
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,381 3,442
  0.91
  5,745,131
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  3,541 3,481
  -2.08
  8,558,157
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  12,332 12,300
  -2.68
  190,017
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  38,956 38,900
  -1.75
  375,756
 • قند و شکر
  قصفها
  24,040 24,400
  4.63
  432,690
 • قند و شکر
  قزوین
  12,390 12,500
  1.08
  1,042,093
 • قند و شکر
  قهکمت
  18,499 18,794
  2.8
  806,875
 • قند و شکر
  قشهد
  14,789 14,998
  -1
  319,327
 • قند و شکر
  قلرست
  9,201 9,190
  -1.69
  1,225,473
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  68,475 68,668
  5
  110,242
 • قند و شکر
  قمرو
  13,651 13,975
  2.13
  140,799
 • قند و شکر
  قنیشا
  13,620 13,604
  -4.37
  1,051,118
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  16,677 16,718
  5
  4,237,681
 • قند و شکر
  قپیرا
  26,720 27,100
  1.98
  24,682
 • قند و شکر
  قثابت
  22,466 22,451
  -5
  495,650
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  13,471 13,381
  -5
  523,395
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  13,934 13,600
  -1.38
  3,279,028
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  21,075 21,075
  5
  286,284
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  13,512 13,613
  5
  2,985,872
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,507 3,409
  -4.99
  22,103,387
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  4,207 4,200
  0.07
  992,219
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  5,408 5,467
  2.03
  3,012,440
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  17,368 17,350
  0.06
  227,669
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  25,255 25,255
  5
  259,674
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  8,638 8,638
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  28,336 28,999
  3.41
  294,445
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  35,951 36,110
  0.11
  97,442
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  10,529 10,498
  0.1
  835,624
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  20,122 20,098
  -5
  70,351
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  3,749 3,642
  -1.01
  11,753,181
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  7,997 8,000
  2.67
  1,699,626
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  14,883 14,981
  5
  1,485,296
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  47,151 48,400
  -1.62
  1,481,250
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  7,888 8,000
  4.17
  1,470,159
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,087 6,066
  -0.07
  10,762,470
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  8,083 8,167
  1.99
  1,744,960
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  27,815 27,814
  0
  37,245
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  18,321 18,750
  4.42
  394,341
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  6,385 6,385
  5
  279,684
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  39,265 39,000
  2.29
  258,905
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  3,027 3,088
  3.69
  7,674,888
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  8,479 8,747
  4.87
  2,040,513
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,092 2,090
  2.1
  72,655,088
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  3,040 3,009
  -0.13
  16,256,252
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  1,963 1,935
  -2.91
  21,464,316
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  20,704 20,977
  5
  505,734
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  6,628 6,546
  -0.24
  4,691,511
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  5,510 5,622
  2.68
  4,260,409
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  24,896 24,999
  -0.3
  65,734
 • منسوجات
  نمرینو
  21,545 22,244
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,028 4,018
  -1.01
  1,587,046
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  16,758 16,781
  0.22
  488,159
 • فلزات اساسی
  فنورد
  18,758 19,114
  5
  141,560
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  13,556 13,557
  -2.62
  811,741
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  8,685 9,118
  5
  230
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  8,478 8,490
  0.75
  1,841,191
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  25,332 25,650
  -1.46
  563,962
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  1,647 1,699
  1.37
  244,421,654
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,650 2,650
  0
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  9,987 10,073
  4.99
  324,496
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  25,679 25,739
  5
  2,006,878
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  12,800 12,532
  -2.04
  335,222
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  15,067 14,910
  0.01
  271,196
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  7,208 7,259
  4.99
  2,427,700
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,323 1,315
  2.81
  231,695,851
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  2,302 2,302
  4.97
  1,672,888
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  25,554 25,562
  5
  2,503,858
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  27,113 28,160
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  8,555 8,555
  5
  174,833
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,403 1,370
  -3.39
  24,821,243
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  4,391 4,400
  -0.79
  3,862,894
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  4,603 4,630
  -1.93
  509,569
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  18,007 17,240
  0.16
  2,219,963
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  13,964 13,990
  5
  2,131,471
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  16,827 16,814
  -2.4
  123,216
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  10,788 10,715
  -2.24
  319,650
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,281 2,285
  -1.97
  9,269,996
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  7,445 7,228
  -3.9
  211,518
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  19,644 20,151
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,342 8,398
  -0.9
  242,276
 • فلزات اساسی
  فسپا
  10,863 10,882
  5
  2,094,863
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  17,789 18,661
  5
  1,665
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  12,661 12,445
  -3.38
  2,343,146
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  17,615 17,694
  2.35
  240,078
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  9,243 9,066
  -2.71
  1,685,421
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  12,230 12,329
  0
  773,528
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  5,452 5,443
  0.15
  1,354,636
 • قند و شکر
  قشکر
  18,057 17,900
  -4.79
  749,789
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  8,028 8,022
  4.49
  5,735,570
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  7,297 7,305
  -0.35
  2,697,120
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  4,171 4,196
  -1.82
  2,516,204
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  45,241 44,002
  -3.76
  121,889
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  6,084 6,070
  0
  338,224
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  4,832 4,837
  -1.65
  1,412,295
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  18,910 18,910
  5
  76,154
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  19,682 19,490
  -1.9
  33,359
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  2,744 2,718
  1.84
  4,317,332
 • فلزات اساسی
  فسرب
  23,992 24,100
  4.97
  5,068,138
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  19,193 19,424
  4.89
  1,904,505
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  19,007 19,109
  -0.91
  152,873
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  68,640 68,600
  -1.67
  11,306
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  7,640 7,640
  4.99
  219,724
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,256 1,242
  -2.05
  31,811,178
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  10,463 10,450
  -1.49
  3,479,699
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  25,324 25,120
  -5
  386,282
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  12,765 13,344
  5
  35,236
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  41,135 40,500
  -1.74
  14,065
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  14,981 15,104
  5
  1,348,451
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  18,971 19,399
  -2.48
  4,267,322
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  15,517 15,041
  -5
  31,814
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  12,539 12,471
  0.34
  420,452
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  2,399 2,389
  -1.04
  4,254,297
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  13,001 12,910
  -0.47
  3,412,297
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  4,539 4,600
  0.79
  1,923,463
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  5,964 5,990
  -1.48
  4,441,083
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  14,874 14,929
  6.08
  2,831,249
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  8,102 8,203
  4.99
  3,948,122
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  3,804 3,788
  2.02
  18,700,387
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  5,807 5,800
  -0.34
  8,752,179
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  2,954 2,975
  2.59
  0
 • مخابرات
  همراه
  12,344 12,320
  -4.38
  2,348,700
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  1,808 1,800
  3.33
  12,134,623
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  56,247 55,852
  -0.72
  26,347
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  4,598 4,540
  1.34
  8,531,195
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  6,828 6,870
  -0.92
  4,995,024
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,015 2,050
  3.64
  16,323,058
 • فلزات اساسی
  کاوه
  4,325 4,287
  -2.41
  1,781,459
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  2,528 2,460
  -3.42
  735,137
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  8,736 8,679
  -1.74
  2,843,541
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  6,301 6,319
  -0.99
  1,112,232
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,395 3,493
  3.83
  854,498
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  3,135 3,130
  1.89
  4,193,402
 • محصولات شیمیایی
  جم
  11,196 11,225
  -0.51
  2,415,877
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  9,495 9,400
  1.38
  5,005,647
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  2,247 2,256
  2.73
  2,693,691
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  7,007 7,032
  -1.01
  1,610,493
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,547 2,501
  -2.95
  31,709,546
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  14,229 14,280
  2.75
  1,393,347
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  4,906 4,958
  0.06
  8,289,400
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  2,730 2,735
  -2.43
  4,450,645
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  1,727 1,739
  -1.58
  2,185,886
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  16,757 16,900
  -1.71
  2,015,951
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  9,934 9,975
  4.98
  7,909,434
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,065 8,948
  2.98
  30,954,642
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  7,219 7,202
  -0.69
  490,674
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  12,820 12,721
  -1.13
  463,543
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  10,955 11,000
  -0.85
  1,971,869
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  26,195 26,550
  1.99
  425,814
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  39,271 39,211
  -0.01
  1,105,682
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  2,508 2,533
  4.97
  15,132,654
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  56,371 55,800
  -1.31
  796,740
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  2,642 2,679
  0.6
  8,249,697
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  17,129 17,299
  1.75
  271,521
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  27,075 27,249
  0.05
  2,350,200
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,776 2,764
  1.51
  53,281,344
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,015,041 1,015,222
  0.04
  11,622
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  1,067,040 1,067,040
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  912,033 930,000
  1.34
  582
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  995,000 995,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  1,100
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  958,500 958,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  934,000 934,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  872,336 935,000
  9.85
  866
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  969,913 969,913
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  925,000 925,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  922,656 922,000
  0.11
  150
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  891,175 915,000
  0.55
  1,051
 • مخابرات
  صخابر102
  892,500 892,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  929,000 929,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  970,297 970,297
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  995,000 995,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  817,406 815,010
  -1.63
  1,174
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  811,000 811,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  900,000 900,000
  -2.17
  500
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  950,000 950,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  970,000 970,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1404
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  10,492 10,378
  3.29
  2,814,075
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  2,527 2,524
  -4.97
  16,202,090
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  3,442 3,408
  -3.67
  9,080,225
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  14,611 14,611
  4.99
  61,277
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,144 3,150
  0.29
  3,957,157
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  5,384 5,390
  -4.38
  4,665,494
 • فلزات اساسی
  فولای
  7,178 7,120
  -2.77
  1,597,532
 • هتل و رستوران
  سمگا
  7,615 7,567
  -5.07
  31,312,547
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  5,553 5,505
  -3.03
  1,248,840
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,210 3,150
  -4.17
  21,618,492
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  1,930 1,980
  3.18
  2,398,075
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  61,344 61,350
  -0.67
  417,018
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  8,297 8,290
  -0.68
  207,113
 • فلزات اساسی
  میدکو
  4,980 5,025
  -0.83
  1,984,412
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  1,891 1,896
  4.98
  18,154,799
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,603 1,606
  0.69
  162,777,270
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  1,488 1,460
  -1.88
  2,012,914
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  38,605 38,350
  -1.35
  45,651
 • قند و شکر
  قشیر
  7,082 7,185
  -0.47
  1,037,633
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  6,288 6,269
  3.26
  920,192
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  24,156 24,156
  5
  218,849
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  33,502 34,111
  5
  8,864,812
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  38,908 38,999
  -2.12
  97,611
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  6,718 6,695
  -5
  8,268,933
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  5,074 5,140
  3.99
  11,911,601
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  5,500 5,371
  -3.78
  981,170
 • فلزات اساسی
  زنگان
  14,187 14,160
  -2.79
  476,889
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  37,460 37,700
  -0.35
  903,791
 • فلزات اساسی
  فزرین
  6,724 6,710
  -0.15
  1,145,454
 • قند و شکر
  قچار
  34,938 34,000
  2.15
  304,568
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  33,764 33,711
  0
  1,473,261
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  1,839 1,858
  4.97
  12,271,983
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  8,012 8,149
  0.16
  1,310,448
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  11,285 11,400
  -1.8
  715,069
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  13,097 12,852
  2.13
  4,036,136
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  3,908 3,907
  -1.16
  2,049,322
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  20,519 21,233
  5
  2,247,441
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  6,980 6,912
  -2.29
  1,095,298
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  7,557 7,705
  4.99
  8,965,122
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  9,523 9,557
  -3.42
  1,692,215
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,595 5,490
  -3.46
  1,019,652
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  16,176 16,000
  -1.61
  458,052
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  16,392 16,300
  -2.14
  230,411
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  5,455 5,455
  4.98
  5,951,790
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  12,553 12,998
  2.49
  403,573
 • فلزات اساسی
  ارفع
  6,027 6,010
  -2.07
  692,943
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,151 3,130
  -1.45
  4,647,304
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  2,522 2,540
  -1.55
  3,697,238
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  13,372 13,570
  4.48
  1,175,240
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  2,423 2,437
  -2.01
  1,009,694
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  31,230 31,000
  -2.17
  426,836
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  19,219 19,700
  -0.88
  74,471
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  5,203 5,155
  -1.94
  1,953,654
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  2,756 2,770
  1.61
  2,859,885
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  25,624 25,750
  0.15
  178,031
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  8,033 8,087
  5
  4,634,112
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  13,069 13,004
  -2.88
  539,220
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  16,572 16,486
  0.06
  730,732
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  5,151 5,163
  -3.06
  9,878,079
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  11,216 11,298
  2.12
  923,253
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,298 3,288
  1.23
  3,209,542
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  9,270 9,286
  5
  10,774,494
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  18,743 18,720
  1.78
  150,628
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  35,600 35,600
  1.34
  170,515
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  52,317 51,111
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  2,156 2,156
  4.97
  18,279,533
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  10,100 10,400
  -0.83
  962,240
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  5,697 5,679
  -2.66
  20,347,236
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  10,247 10,202
  0.41
  247,110
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  4,470 4,443
  -4.23
  1,547,299
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,772 2,777
  0
  14,564,872
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  3,833 3,845
  0.13
  2,180,367
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  2,599 2,620
  -0.68
  18,314,215
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  987,000 987,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  11,388 11,400
  0.81
  14,555,956
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,001,961 1,000,002
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  13,440 13,465
  -3.73
  654,746
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  14,046 14,119
  0.38
  1,490,095
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,001,976 1,009,877
  0.02
  1,019
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  14,419 14,570
  4.77
  971,800
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  13,660 13,720
  2.35
  304,511
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  21,254 21,500
  1.88
  700,497
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  25,977 25,700
  -1.74
  474,072
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  971,254 971,254
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  4,962 4,962
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  4,205 4,240
  1.92
  20,246,166
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  24,076 24,295
  5
  802,929
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  9,762 9,937
  5
  3,479,388
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,005,960 1,005,960
  0.61
  2,251
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  941,529 940,000
  0.3
  1,054
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  983,000 983,000
  0.61
  700
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  951,180 951,101
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت2
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  954,241 954,241
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  2,300 2,296
  -3.29
  16,939,513
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  4,482 4,520
  -2.33
  11,981,194
 • هتل و رستوران
  گکوثر
  17,180 17,057
  -1.89
  221,719
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا
  4,694 4,644
  -2.72
  14,729,704
 • مواد و محصولات دارویی
  ریشمک
  15,421 15,400
  2.7
  5,068,602