• مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  2,254 2,290
  2.32
  4,938,503
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  4,191 4,157
  -4.98
  1,312,892
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  5,426 5,565
  5
  11,065,883
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  1,896 1,860
  -1.48
  5,341,503
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  4,822 4,826
  0.71
  2,143,540
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  1,333 1,328
  -3.07
  3,907,661
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  8,231 8,250
  -0.52
  1,997,610
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,228 1,230
  -3.53
  5,818,050
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  1,781 1,830
  2.35
  1,590,772
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  12,534 12,500
  -3.04
  2,299,913
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  3,521 3,499
  -2.48
  3,858,058
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  2,388 2,356
  -3.28
  2,200,254
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,389 1,380
  -1.36
  16,533,272
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  4,172 4,140
  -0.74
  11,029,013
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت1
  3,047 3,040
  -1.68
  54,560,489
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  10,379 10,571
  4.91
  1,671,962
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  1,770 1,773
  4.97
  120,875,308
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  2,008 1,980
  -1.93
  9,130,356
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  436 436
  0
  333,234,298
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  417 417
  -1.42
  772,288,123
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  1,893 1,862
  -4.95
  3,041,894
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  4,952 4,920
  -2.38
  11,299,687
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  3,667 3,640
  0.72
  1,298,199
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  6,041 6,150
  0.13
  2,767,594
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  15,750 15,980
  1.67
  53,441
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  9,760 9,713
  2.12
  504,553
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  5,140 5,121
  -1.02
  725,148
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  3,053 3,031
  -2
  1,847,655
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  3,581 3,650
  -0.6
  4,745,099
 • فلزات اساسی
  فجر1
  11,371 11,918
  4.9
  6,829
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  9,342 9,654
  4.99
  366,188
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  8,939 8,979
  0.36
  2,284,430
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  3,974 3,954
  -0.73
  38,052,018
 • فلزات اساسی
  فروس1
  8,523 8,696
  5
  2,960,596
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  37,686 38,249
  0.67
  119,935
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  1,773 1,770
  2.85
  2,325,997
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  2,018 1,990
  -3.63
  24,147,336
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  1,780 1,760
  -3.14
  2,661,893
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  6,810 6,730
  -2.44
  14,546,195
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  4,016 3,793
  -4.98
  19,695,570
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  3,345 3,294
  -4.94
  5,916,567
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  3,587 3,550
  -3.08
  2,035,549
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  4,233 4,209
  0.86
  62,061,887
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  11,821 11,770
  -0.63
  282,038
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  1,692 1,702
  5
  11,886,420
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  5,489 5,599
  4.99
  4,691,414
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  21,441 21,600
  -0.78
  76,296
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  5,113 5,162
  -0.62
  218,140
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  1,843 1,850
  -1.54
  4,303,017
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  1,963 1,970
  -0.2
  5,140,617
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  10,013 10,090
  -0.23
  2,427,426
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  1,384 1,400
  0.65
  1,174,300
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  5,775 5,808
  4.99
  3,287,239
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,480 1,489
  -2.36
  740,672
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  1,103 1,089
  -2.94
  816,082
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  4,264 4,198
  -4.46
  8,345,399
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  5,277 5,175
  -4.15
  12,693,430
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  3,271 3,297
  -1.99
  1,167,003
 • مخابرات
  اخابر1
  2,643 2,664
  -0.11
  12,614,308
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  11,572 11,572
  5
  15,014,363
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  4,389 4,354
  -5
  3,092,327
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  1,310 1,296
  -0.99
  27,755,967
 • فلزات اساسی
  فملی1
  3,960 3,953
  -0.73
  26,542,367
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  4,052 4,050
  -2.34
  1,942,284
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  4,190 4,195
  0.74
  3,447,491
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  17,430 17,649
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  2,891 2,955
  4.97
  1,510,073
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  6,972 6,984
  4.99
  517,319
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  2,412 2,383
  -2.85
  1,870,620
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  2,696 2,698
  4.98
  4,211,910
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  9,571 9,636
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  5,010 5,000
  0.22
  6,488,479
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  1,464 1,449
  -4.98
  37,895,525
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  9,411 9,411
  -0.32
  1,573,905
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  6,645 6,569
  -3.43
  6,887,838
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  2,614 2,566
  -5
  11,542,635
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  57,048 57,500
  0.4
  110,857
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  45,947 46,000
  0.05
  320,612
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  10,205 10,140
  -2.17
  12,869,066
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  19,799 19,500
  -2.24
  962,547
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  8,087 7,975
  2.28
  15,951,144
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  988 978
  0.1
  33,727,865
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  5,492 5,500
  -0.04
  1,009,432
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,248 1,233
  -3.6
  21,242,140
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,287 1,273
  -3.41
  1,479,855
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  3,947 3,929
  7
  16,770,288
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  4,465 4,400
  -4.58
  1,387,349
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  2,643 2,670
  -0.04
  5,100,635
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  1,428 1,428
  5
  1,277,616
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  4,222 4,250
  0.21
  1,926,060
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  2,184 2,175
  -4.98
  6,496,932
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  3,517 3,400
  -2.94
  43,486,827
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  9,697 9,697
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  4,726 4,700
  -4.99
  1,329,752
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  4,770 4,758
  -4.99
  4,448,603
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  2,004 1,950
  -2.5
  682,325
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  4,499 4,530
  -1.16
  1,728,683
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,253 1,235
  -3.36
  106,425,088
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  4,126 4,124
  -5
  722,944
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  3,926 3,896
  -5
  6,371,178
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  1,850 1,864
  4.78
  21,587,737
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  1,507 1,516
  -1.11
  3,815,309
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,290 1,281
  -4.12
  18,185,262
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,347 2,360
  -3.63
  5,904,377
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  2,201 2,170
  -4.74
  513,906
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,595 1,570
  -3.38
  7,761,553
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,471 1,442
  -4.94
  8,574,308
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  2,373 2,355
  -4.62
  1,210,286
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  7,784 7,856
  5
  15,506,415
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  4,304 4,330
  -2.41
  1,073,362
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  4,203 4,150
  -2.9
  314,635
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  1,783 1,762
  -1.89
  582,685
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  4,441 4,450
  -1.68
  636,612
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  2,231 2,220
  -2.93
  5,507,795
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  2,028 2,040
  1.29
  858,263
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  4,954 4,950
  -0.08
  147,774
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  6,197 6,185
  -2.72
  3,187,657
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  2,438 2,450
  0.7
  4,832,099
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  4,240 4,149
  -3.98
  325,114
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  3,487 3,475
  -0.63
  2,709,724
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  1,212 1,200
  -2.68
  5,973,778
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  1,057 1,040
  -3.17
  61,336,702
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  3,132 3,151
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار1
  1,400 1,404
  -2.09
  81,502,951
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,797 2,805
  -0.64
  4,633,671
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  7,779 7,610
  -1.91
  2,472,976
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  16,658 16,410
  0.01
  8,285,273
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  4,745 4,650
  -3.67
  8,893,876
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  14,593 14,595
  -1.45
  3,829,250
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  3,189 3,200
  -1.54
  3,648,169
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  1,116 1,107
  -3.15
  45,628,380
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  1,422 1,414
  -4.97
  2,911,644
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  7,721 7,610
  -1.67
  189,221
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس1
  8,315 8,200
  2.58
  3,714,682
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس1
  7,994 7,994
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم1
  5,358 5,268
  -1.75
  18,691
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا1
  11,454 11,454
  4.99
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا1
  11,979 12,026
  4.99
  3,245,698
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  2,496 2,479
  -0.68
  2,408,772
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  34,529 34,479
  0.53
  329,765
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  5,065 5,110
  -2.39
  3,321,990
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  7,427 7,442
  0.46
  326,502
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  4,607 4,645
  -1.15
  560,608
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  35,124 35,953
  5
  528,488
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  11,219 11,520
  3.51
  175,731
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  2,509 2,510
  -1.26
  8,810,645
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  2,918 2,898
  -1.09
  5,446,239
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  2,378 2,344
  -4.99
  14,559,105
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق1
  34,784 34,788
  -4.15
  685,138
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  4,925 4,950
  4.98
  9,235,259
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  7,542 7,505
  -0.36
  42,960
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  5,271 5,370
  4.99
  2,840,428
 • منسوجات
  نبروج1
  3,830 4,020
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  1,280 1,255
  -3.16
  1,732,049
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  16,959 16,968
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  1,329 1,320
  -0.9
  8,156,198
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  17,657 17,440
  -1.8
  415,776
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  10,265 10,059
  -2.6
  38,420
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  2,611 2,573
  -3.49
  3,577,262
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  4,882 4,852
  -4.99
  731,132
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  2,807 2,787
  -4.98
  538,268
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  53,439 52,379
  -5
  13,159
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  42,498 42,871
  5
  459,396
 • محصولات شیمیایی
  شدوص1
  4,510 4,472
  -0.53
  2,804,159
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  7,490 7,600
  -3.07
  707,866
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  8,458 8,380
  -1.32
  55,478
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  24,810 24,822
  5
  983,352
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  12,532 12,260
  -2.87
  112,512
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  13,805 13,874
  0.26
  74,890
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  3,194 3,174
  -1.89
  2,629,729
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  11,733 11,660
  2.65
  396,973
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  1,779 1,760
  -3.46
  2,695,871
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  1,456 1,452
  -2.35
  2,391,036
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  7,692 8,036
  4.99
  27,900
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  16,038 16,000
  -1.84
  466,862
 • قند و شکر
  قصفها1
  18,593 18,353
  -5
  687,811
 • قند و شکر
  قزوین1
  11,125 10,900
  -3.62
  1,584,385
 • قند و شکر
  قهکمت1
  18,399 17,960
  -1.05
  1,009,671
 • قند و شکر
  قشهد1
  14,703 14,703
  -4.99
  293,084
 • قند و شکر
  قلرست1
  6,471 6,387
  -4.84
  1,570,439
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  15,637 16,377
  4.99
  5,000
 • قند و شکر
  قمرو1
  8,448 8,498
  -2.72
  381,957
 • قند و شکر
  قنیشا1
  6,814 6,700
  -3.18
  853,548
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  7,181 7,031
  -5
  296,279
 • قند و شکر
  قپیرا1
  21,122 21,101
  -4.99
  187,956
 • قند و شکر
  قثابت1
  5,208 5,212
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  6,906 6,920
  -0.32
  334,381
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  8,406 8,500
  3.11
  4,230,243
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  3,954 3,828
  0.71
  1,801,333
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  2,818 2,780
  -2.83
  2,965,176
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  3,188 3,290
  4.98
  112,280
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  1,837 1,802
  -0.99
  1,029,424
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  2,375 2,367
  -0.08
  836,421
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  8,131 8,150
  5
  1,595,745
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  12,088 12,088
  4.99
  66,239
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  3,222 3,263
  4.99
  1,861,246
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  16,893 16,880
  -0.97
  201,601
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  25,529 26,670
  5
  2,429
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  8,477 8,599
  2.56
  142,516
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  6,730 6,880
  1.61
  23,184
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  2,288 2,230
  -3.71
  6,228,116
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  2,467 2,470
  28.31
  30,417,212
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  7,491 7,680
  4.07
  469,363
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  16,343 16,400
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  5,609 5,550
  -2.05
  2,920,752
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  5,017 4,948
  -3.64
  21,179,309
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  3,487 3,458
  -1.93
  1,833,623
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  17,711 17,602
  0.47
  1,307,678
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  10,159 9,999
  -0.93
  496,722
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  3,873 3,801
  -5
  2,014,186
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  13,312 13,813
  4.99
  9,517
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  2,015 2,020
  0.7
  3,636,945
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  5,462 5,407
  -4.94
  1,329,847
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,561 1,537
  -4.95
  47,357,956
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز1
  1,856 1,852
  -4.98
  21,558,247
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  1,341 1,308
  -4.94
  44,244,791
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  9,117 9,100
  -4.1
  1,542,706
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  2,856 2,820
  1.59
  9,458,222
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  2,973 2,960
  -1.73
  400,083
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  23,007 22,801
  -3.32
  193,138
 • منسوجات
  نمرینو1
  12,117 12,253
  5
  238,093
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  3,345 3,390
  4.99
  5,455,557
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  14,184 14,180
  -2.31
  213,400
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  10,681 10,689
  -0.99
  13,429
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  9,282 9,140
  -3.57
  1,151,831
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  3,426 3,435
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  8,442 8,400
  1.2
  1,097,579
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  1,051 1,040
  -4.32
  27,260,550
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  2,191 2,175
  -0.96
  6,209,321
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  5,786 5,800
  -3.32
  618,298
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  8,917 8,872
  -4.32
  286,707
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  7,787 7,970
  -0.85
  483,980
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  6,507 6,311
  -4.16
  739,950
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  4,137 4,123
  -5
  1,585,985
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  1,027 1,028
  2.9
  252,080,419
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  1,401 1,421
  4.95
  5,269,847
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  21,868 21,988
  -1.63
  345,824
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  7,994 7,950
  -4.9
  172,022
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  3,385 3,312
  -4.99
  1,148,923
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,112 1,125
  4.94
  26,347,448
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  2,511 2,469
  -4.56
  3,934,353
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  3,407 3,401
  -0.21
  723,210
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  5,220 5,293
  5
  3,750,579
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  12,440 12,095
  -4.88
  58,029
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  39,184 38,949
  -2.69
  102,859
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  8,791 8,750
  -1.93
  135,623
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  2,000 1,980
  1.54
  15,689,634
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  2,920 2,816
  -3.83
  34,020
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  9,905 10,200
  -1.21
  292,786
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  6,191 6,230
  4.99
  143,048
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  8,527 8,663
  0.65
  1,054,545
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  11,625 12,166
  5
  6,137
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  5,245 5,200
  -2.51
  617,317
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  15,027 14,990
  -0.61
  61,559
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  3,896 3,860
  -3.04
  586,142
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد1
  8,047 8,094
  4.99
  3,539,896
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  3,530 3,565
  4.98
  2,417,801
 • قند و شکر
  قشکر1
  4,635 4,580
  -4.98
  1,085,156
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  3,948 3,954
  -2.06
  1,505,852
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  4,559 4,595
  4.98
  1,594,850
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  3,354 3,358
  -2.1
  1,032,006
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  25,600 25,000
  -1.45
  79,101
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  10,414 10,170
  -5
  117,794
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  2,969 2,964
  -5
  3,946,912
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  15,228 14,911
  -5
  32,003
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  9,709 9,709
  5
  120,013
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  2,634 2,660
  2.31
  1,871,712
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  8,962 8,950
  0.39
  1,484,015
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  8,483 8,667
  4.99
  3,254,136
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  16,536 16,087
  -5
  43,043
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  44,838 45,161
  5
  59,741
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  3,385 3,440
  0.94
  1,246,793
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  961 942
  -4.07
  31,223,401
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  6,775 6,694
  0.72
  15,503,680
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  23,002 23,270
  0.56
  132,090
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  5,662 5,945
  5
  380
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  23,218 23,216
  0
  27,534
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  9,217 9,279
  4.99
  1,719,982
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  8,733 8,840
  2.91
  1,133,485
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  5,304 5,410
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  8,801 8,900
  2.23
  740,874
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  1,962 1,967
  4.96
  3,262,895
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  9,226 9,037
  -4.99
  2,039,288
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  2,730 2,796
  2.87
  7,840,557
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  3,272 3,250
  -3.96
  1,790,816
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  6,545 6,464
  -5
  2,559,822
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  4,949 5,054
  4.96
  2,649,166
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  2,222 2,130
  -3.14
  101,473,783
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  2,825 2,825
  -1.46
  1,640,984
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  4,911 4,829
  -3.07
  14,609,201
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  2,397 2,329
  -4.98
  36,657,749
 • مخابرات
  همراه1
  20,349 20,345
  1.13
  558,908
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,248 1,249
  -1.73
  13,472,423
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  34,792 34,852
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو1
  31,537 33,007
  5
  926,170
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز1
  6,973 6,822
  -5
  1,873,312
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور1
  5,800 5,701
  -2.13
  2,058,218
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق1
  1,218 1,207
  -2.58
  2,684,466
 • فلزات اساسی
  کاوه1
  4,002 3,952
  -2.73
  7,620,516
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو1
  1,897 1,920
  0
  3,242,909
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین1
  8,857 8,741
  -5
  10,421,920
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر1
  6,052 6,081
  4.99
  3,092,540
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور1
  3,403 3,449
  2.01
  3,948,930
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما1
  2,156 2,200
  0.5
  2,319,272
 • محصولات شیمیایی
  جم1
  12,966 13,020
  -0.56
  1,959,771
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر1
  8,539 8,400
  -1.39
  2,901,339
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت1
  1,334 1,328
  -0.97
  1,053,460
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان1
  5,346 5,299
  -1.96
  1,393,823
 • محصولات شیمیایی
  پترول1
  1,907 1,881
  -4.95
  42,238,537
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ1
  13,727 13,629
  2.57
  3,288,878
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران1
  7,013 7,010
  -1.6
  12,660,246
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت1
  1,453 1,453
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید1
  1,623 1,598
  -1.54
  837,924
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت1
  14,702 14,710
  0.03
  181,579
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن1
  5,348 5,340
  -3.42
  2,365,848
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب1
  6,313 6,220
  -2.72
  16,893,056
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا1
  5,243 5,350
  2.1
  103,777
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ1
  10,341 10,200
  -2.1
  406,588
 • محصولات شیمیایی
  شوینده1
  7,992 7,996
  4.99
  38,163,912
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس1
  9,493 9,678
  10.61
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس1
  38,442 38,540
  -0.69
  884,741
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین1
  2,702 2,686
  -0.56
  77,244,511
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق1
  30,027 29,959
  0.09
  726,314
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس1
  2,080 2,085
  0.53
  4,726,038
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  15,394 15,330
  -0.87
  2,439,573
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت98101
  1,015,000 1,015,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل9021
  1,027,178 1,027,000
  0.2
  2,933
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران8111
  980,000 980,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو98121
  958,000 958,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9081
  910,000 910,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9051
  1,000,000 1,000,000
  0
  470
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9951
  1,005,000 1,005,000
  2.97
  1
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان9111
  958,500 958,500
  0
  33
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1431
  963,500 963,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4031
  905,000 905,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل14111
  970,000 970,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل4111
  912,000 912,000
  0.22
  200
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود4121
  907,000 907,000
  1.05
  200
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1041
  914,000 914,000
  0.33
  6
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا0121
  780,401 780,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  5,571 5,500
  -2.24
  500,533
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  1,378 1,350
  -1.82
  2,006,433
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  1,808 1,790
  -2.4
  4,300,914
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  9,726 9,802
  1.37
  243,490
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  1,721 1,730
  -2.04
  4,566,069
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  2,234 2,226
  -4.99
  2,530,047
 • فلزات اساسی
  فولای1
  3,935 3,901
  -0.56
  983,573
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  4,719 4,662
  -4.53
  15,546,741
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  2,401 2,401
  -1.32
  343,027
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  1,217 1,204
  -4.97
  2,039,334
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  63,362 62,999
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  4,227 4,249
  2.16
  674,646
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  3,829 3,847
  0.08
  4,698,474
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,455 1,455
  1.54
  13,794,472
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  1,604 1,586
  -3.47
  132,619,187
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  1,039 1,062
  1.92
  2,063,750
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  40,928 41,000
  0.05
  33,454
 • قند و شکر
  قشیر1
  4,894 4,837
  -4.99
  1,926,779
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  5,560 5,590
  0.67
  45,842
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  8,413 8,380
  0.79
  245,593
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  10,431 10,445
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  30,834 31,070
  -1.78
  177,738
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  3,365 3,337
  -1.16
  3,679,556
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  3,755 3,728
  1.33
  3,871,602
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  1,854 1,860
  -4.32
  67,858
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  8,899 8,620
  -4.86
  503,665
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  14,175 14,200
  -2.42
  97,971
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  5,701 5,650
  -3
  946,633
 • قند و شکر
  قچار1
  20,083 20,084
  5
  41,586
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  21,397 21,111
  -4.59
  774,079
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,457 1,457
  4.97
  34,961,306
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  4,070 4,050
  -3.23
  812,684
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  9,527 9,566
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  4,299 4,343
  4.98
  1,241,884
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  3,692 3,674
  -4.99
  1,250,894
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  11,635 11,979
  0.34
  245,569
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  4,013 3,942
  -4.81
  1,681,378
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  6,622 6,610
  -3.56
  3,982,117
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  4,850 4,804
  -3.71
  931,064
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  5,693 5,710
  0.19
  1,469,413
 • حمل و نقل آبی
  حخزر1
  5,193 5,183
  -4.99
  1,275,903
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر1
  14,096 14,000
  -2.68
  399,049
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا1
  2,259 2,263
  2.77
  2,148,868
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی1
  4,085 4,030
  -3.61
  190,819
 • فلزات اساسی
  ارفع1
  7,144 7,050
  -3.29
  734,990
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس1
  2,383 2,360
  -4.92
  2,247,738
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود1
  1,979 1,965
  -4.98
  1,032,627
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین1
  21,492 21,900
  -1.32
  69,285
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن1
  1,895 1,900
  1.88
  3,872,014
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم1
  12,736 12,550
  -1.8
  1,186,275
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس1
  13,285 13,289
  -2.05
  18,171
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک1
  3,235 3,200
  -3.73
  634,483
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای1
  1,993 1,982
  0.41
  3,951,406
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور1
  19,034 19,078
  1.18
  409,299
 • اوراق تامین مالی
  رایان1
  1,040,010 1,040,010
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل1
  3,823 3,812
  -3.44
  1,621,491
 • فلزات اساسی
  کیمیا1
  11,543 11,400
  -1.13
  496,892
 • اوراق تامین مالی
  سکرد981
  1,002,500 1,002,500
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا1
  10,749 10,609
  2.13
  1,589,193
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور1
  1,606 1,609
  -2.6
  466,673
 • اوراق تامین مالی
  صخابر1
  1,001,730 1,003,000
  0.21
  1,964
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر1
  7,120 7,254
  1.77
  425,147
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان1
  2,152 2,145
  -3.98
  4,327,280
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر1
  3,299 3,249
  -5
  1,173,181
 • محصولات شیمیایی
  ساینا1
  13,922 13,888
  4.38
  1,425,198
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا1
  15,325 15,109
  0.73
  188,359
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند1
  25,141 25,560
  2.2
  1,194,613
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام1
  1,281 1,299
  -0.76
  559,145
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه1
  9,017 8,960
  2.75
  754,291
 • محصولات کاغذی
  چکاپا1
  4,223 4,220
  -1.77
  3,551,875
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس1
  4,679 4,715
  -1.28
  260,850
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو1
  2,123 2,179
  0.83
  1,025,597
 • سرمایه گذاریها
  گوهران1
  1,637 1,657
  -1.78
  4,690,427
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند1
  2,339 2,326
  -3
  1,321,482
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل1
  1,641 1,639
  0.8
  38,914,354
 • اوراق تامین مالی
  اجاد11
  952,004 952,004
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج1
  7,007 7,019
  -0.83
  2,488,855
 • اوراق تامین مالی
  جوپار991
  1,001,125 1,000,077
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا1
  6,777 6,845
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز1
  7,888 7,880
  -0.61
  2,733,167
 • اوراق تامین مالی
  ماهان991
  1,035,249 1,035,250
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت1
  8,631 8,620
  -2.17
  160,350
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا1
  9,519 9,422
  -2.09
  451,341
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا1
  15,021 15,240
  0.36
  94,798
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان1
  40,600 41,100
  -3.11
  445,637
 • اوراق تامین مالی
  امید991
  969,960 969,999
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر1
  2,548 2,530
  -1.29
  3,335,470
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب1