• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  7,351 7,360
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  14,202 14,077
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  17,769 17,830
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  8,311 8,297
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  4,798 4,821
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,740 5,720
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,903 2,920
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  17,617 17,648
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  4,015 4,096
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,976 3,997
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  18,734 18,980
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  4,913 4,915
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  2,464 2,450
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  6,514 6,531
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  6,141 6,130
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  24,161 24,100
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,805 2,798
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  593 588
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  473 469
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  4,841 4,861
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,286 5,289
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  11,062 11,348
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  14,319 14,200
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  44,550 44,500
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  32,143 32,463
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  11,135 11,210
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  10,787 10,966
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  7,995 8,003
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  15,562 15,780
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  9,326 9,346
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,879 4,895
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  15,174 15,236
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور
  58,033 58,041
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  6,243 6,243
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,287 3,300
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  8,133 8,159
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  7,035 7,028
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  10,691 10,799
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,504 5,535
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  15,960 16,087
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  4,803 4,740
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  18,008 18,050
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  53,887 53,980
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  13,338 13,255
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,305 3,290
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  5,094 5,132
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  13,389 13,469
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,425 4,435
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,821 2,816
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  8,390 8,500
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,674 4,685
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  11,007 11,123
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  15,360 15,009
  0
  0
 • مخابرات
  اخابر
  4,154 4,168
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  20,785 20,520
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  11,048 11,101
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,917 1,913
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فملی
  6,106 6,120
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  6,129 6,167
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  8,367 8,405
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  24,751 24,885
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  7,115 7,330
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  20,959 21,300
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  16,502 16,659
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  8,918 8,980
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,096 3,080
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  23,749 23,802
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,834 6,901
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  15,531 15,999
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  8,400 8,426
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  8,645 8,560
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  75,350 75,651
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  21,391 21,300
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,423 5,427
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  33,973 34,785
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  10,579 10,670
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,718 1,720
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  8,283 8,350
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,485 2,500
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,458 2,469
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  14,599 14,554
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  10,164 10,201
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  4,145 4,159
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  4,671 4,665
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  8,627 8,400
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  4,901 4,949
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  5,300 5,252
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  17,521 17,261
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  11,086 10,950
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  9,822 9,932
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  9,176 9,145
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  11,677 11,992
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  7,134 7,152
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  5,427 5,440
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  3,107 3,148
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  2,939 2,940
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,478 2,478
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,677 3,670
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  6,270 6,286
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,747 2,773
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,643 2,663
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  9,111 9,200
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,919 3,909
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  19,347 19,355
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  8,658 8,720
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  11,828 11,850
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  3,277 3,275
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,975 4,030
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  13,176 13,332
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  25,303 25,182
  0
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,612 5,560
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,871 4,853
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  8,513 8,514
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  9,546 9,682
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  4,879 4,926
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  8,943 9,010
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,534 8,495
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,499 6,501
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,326 2,330
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,346 4,333
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  9,526 9,600
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  23,610 23,510
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,800 6,811
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  6,638 6,600
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  2,018 2,016
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  3,557 3,621
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  23,124 23,200
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  5,316 5,350
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  16,080 16,079
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  16,080 16,080
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  9,306 9,310
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  14,005 14,115
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  13,936 14,020
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  16,138 16,138
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  16,138 16,180
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  16,138 16,138
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  6,320 6,280
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  37,945 37,889
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  7,791 7,822
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  25,818 26,000
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  9,827 9,917
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  40,457 40,481
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  26,868 26,899
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  8,287 8,440
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  3,042 3,105
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  83,885 84,893
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  8,172 8,073
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,716 6,765
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  26,881 26,800
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  9,694 9,743
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,704 4,714
  0
  0
 • منسوجات
  نبروج
  4,731 4,731
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,330 2,339
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  38,706 39,500
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  3,540 3,514
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  30,947 30,849
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  33,381 33,435
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  17,546 17,546
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  24,233 24,328
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  8,320 8,300
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  89,293 89,500
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  60,150 60,501
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  9,458 9,444
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  16,690 16,570
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  26,705 26,600
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  33,823 33,950
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  29,687 29,639
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  17,565 17,558
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  10,691 10,198
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  41,826 41,827
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  17,399 17,299
  0
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,511 3,499
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  4,528 4,495
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  14,633 14,620
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  51,762 51,569
  0
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  39,361 39,086
  0
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  16,708 16,415
  0
  0
 • قند و شکر
  قهکمت
  28,766 28,999
  0
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  17,642 17,610
  0
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  16,699 16,500
  0
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  87,232 87,441
  0
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  26,910 26,600
  0
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  14,248 14,230
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  30,857 30,950
  0
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  42,633 41,400
  0
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  25,024 24,924
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  20,709 21,096
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  17,449 17,500
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  22,771 22,940
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  13,519 13,450
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  7,432 7,398
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,277 3,278
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  9,474 9,499
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  7,141 7,278
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  8,829 8,760
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  23,013 23,595
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  43,957 44,500
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  12,004 12,177
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  31,714 31,993
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  46,327 46,785
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  20,804 20,695
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  28,974 29,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  5,261 5,303
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  13,590 13,659
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  26,864 26,321
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  51,585 51,808
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  9,849 9,993
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,746 6,699
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  17,606 18,600
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  33,343 33,438
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  30,337 30,904
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  14,626 14,844
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  48,622 49,022
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  13,131 13,198
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  5,452 5,547
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  17,667 17,750
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,912 2,950
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  4,668 4,630
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,360 2,340
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  31,967 33,170
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  7,899 7,880
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  15,280 15,645
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  53,403 52,300
  0
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  32,373 32,876
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  5,305 5,262
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  21,952 22,060
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  36,255 36,429
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  48,555 48,600
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  14,262 14,590
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  36,068 36,566
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  3,836 3,916
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,755 2,740
  0
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  13,771 13,743
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  32,371 32,478
  0
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  25,051 25,000
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  21,887 23,068
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  12,047 12,100
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,633 1,629
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,964 3,960
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  39,904 41,097
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  28,423 28,617
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  16,538 16,576
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  2,016 2,003
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  7,544 7,550
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  9,966 9,999
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  12,419 12,554
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  18,718 18,705
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  27,041 27,579
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  11,495 11,500
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  3,604 3,604
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  10,904 10,960
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  46,277 45,770
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  9,086 9,175
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  13,501 13,449
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  70,449 70,598
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  25,211 25,623
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  25,919 25,888
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  9,176 9,261
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  21,949 22,050
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  8,176 8,087
  0
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  19,871 19,500
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  11,832 12,350
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  8,785 9,130
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  90,191 91,500
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  8,701 8,679
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,335 3,354
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,305 2,320
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  10,534 10,534
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  24,553 24,750
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  38,526 38,005
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  4,917 5,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب
  26,845 26,900
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  21,944 22,000
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  46,762 47,088
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  96,319 96,319
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  10,060 10,113
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,728 1,715
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  24,549 24,832
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  24,279 24,950
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  64,774 64,144
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  22,636 22,558
  0
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  24,455 24,680
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  15,674 15,200
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  18,853 19,000
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  23,890 23,838
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  8,272 8,180
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  9,299 9,466
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,653 2,666
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  9,059 9,195
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,826 1,823
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,174 3,190
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  4,478 4,412
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  18,691 18,690
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  7,045 7,035
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  3,541 3,559
  0
  0
 • مخابرات
  همراه
  14,225 14,219
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,100 2,120
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  9,784 9,755
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  81,185 80,997
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  8,837 8,891
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,598 2,586
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  4,995 4,999
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,351 3,360
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  10,001 10,099
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  12,549 12,440
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  4,065 4,090
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  5,827 5,840
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  13,556 13,599
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  10,817 10,899
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  5,063 5,063
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  11,681 11,660
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,620 2,591
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  15,912 15,850
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,647 5,653
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  5,982 5,956
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  2,234 2,212
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  21,387 21,000
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  8,936 8,897
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  14,630 15,000
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  13,034 13,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  41,361 42,001
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  56,480 56,405
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,628 3,660
  0
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  67,651 68,190
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  3,923 3,897
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  13,510 13,373
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  20,211 20,100
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  28,047 28,100
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  3,217 3,224
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,000,001 1,000,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,009,750 1,009,201
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران812
  928,226 928,226
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  909,813 928,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  970,000 970,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  960,000 960,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  909,677 937,998
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  970,001 970,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  952,984 952,984
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  940,010 940,010
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  892,374 895,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  873,001 873,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  908,700 908,700
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  802,508 802,100
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,022,300 1,022,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  792,188 800,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  754,414 750,500
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  893,000 893,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  905,000 905,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  992,400 992,400
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  960,000 960,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  882,322 885,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  857,216 857,216
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  16,154 16,100
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  3,676 3,735
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  5,058 5,047
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  21,128 20,910
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,388 3,402
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  6,861 6,880
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  11,811 12,014
  0
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  7,374 7,300
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  4,593 4,590
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,283 3,264
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  3,082 3,077
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  65,945 65,915
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  12,637 12,637
  0
  0
 • فلزات اساسی
  میدکو
  4,568 4,700
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,864 2,890
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  2,081 2,107
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,372 2,420
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  43,919 43,930
  0
  0
 • قند و شکر
  قشیر
  22,262 22,262
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  8,727 8,740
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  38,465 39,001
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  38,282 39,069
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  46,762 46,290
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  10,497 10,560
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  6,798 6,789
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  8,654 8,988
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  28,963 28,963
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  46,055 46,139
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  11,299 11,345
  0
  0
 • قند و شکر
  قچار
  46,016 46,770
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  40,268 40,271
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  2,371 2,380
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  10,477 10,568
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  14,646 14,693
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  10,542 10,620
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  9,324 9,370
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  23,543 23,290
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  14,614 13,950
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  9,298 9,387
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  21,543 21,381
  0
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  6,566 6,633
  0
  0
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  18,976 19,140
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  23,412 23,240
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  5,154 5,089
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  26,012 25,636
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ارفع
  5,025 5,039
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,418 3,460
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  6,247 6,221
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  20,081 20,300
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  5,664 5,664
  0
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  48,808 48,915
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  39,092 39,700
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  11,384 11,380
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  3,442 3,450
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  16,410 16,582
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,009,998 1,009,995
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  9,087 9,158
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  18,577 18,740
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  25,060 25,500
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  6,798 6,834
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  30,415 30,415
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,729 3,715
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  18,916 18,900
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  25,721 25,900
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  33,875 33,790
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  49,760 49,489
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  4,119 4,132
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  26,745 26,000
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  11,495 11,495
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  19,361 19,589
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  8,711 8,670
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  3,277 3,277
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  5,102 5,100
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,384 3,354
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  991,000 991,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  17,776 18,174
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  14,685 14,898
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  13,527 13,648
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,004,368 1,004,499
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  23,338 23,130
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  58,469 60,014
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  37,716 37,650
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  30,481 30,590
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  980,100 980,100
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  7,103 7,129
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  6,141 6,150
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  55,636 56,997
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  16,284 16,700
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,024,000 1,024,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  994,000 994,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  999,999 999,999
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد26
  998,000 998,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد27
  999,000 999,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت2
  979,411 979,411
  0
  0