• انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  2,358 2,337
  -4.96
  5,979,159
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  50,678 50,678
  5
  249,558
 • مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  1,911 1,921
  4.97
  7,556,511
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  4,222 4,270
  -1.2
  11,753,585
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  5,548 5,686
  -0.02
  1,500,339
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  5,695 5,695
  -4.99
  505,165
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  3,005 2,871
  -5
  36,338
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  19,968 20,000
  1.73
  56,824
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  3,668 3,670
  1.19
  21,408,114
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  3,256 3,345
  4.27
  362,344
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  2,443 2,414
  -5
  5,562,604
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  1,962 1,950
  2.85
  13,003,889
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  5,096 5,096
  4.99
  1,660,008
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  1,623 1,623
  4.98
  9,882,900
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  2,575 2,690
  -0.33
  3,001,308
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  3,202 3,272
  4.97
  19,405,075
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق1
  32,745 32,999
  9.45
  341,149
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  8,634 8,800
  5
  3,653,175
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,340 1,339
  -4.97
  18,209,924
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  1,614 1,630
  -3.09
  3,434,507
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  9,731 9,835
  5
  1,328,896
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  2,988 2,996
  4.98
  21,045,905
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  3,517 3,600
  -12.28
  20,486,418
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  3,138 3,094
  -4.98
  436,007
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  5,568 5,753
  4.45
  35,284
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,010 1,012
  4.98
  21,808,371
 • کاشی و سرامیک
  کهرام1
  7,000 6,655
  -5
  951
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  6,927 6,797
  0.5
  3,426,744
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت1
  2,334 2,339
  4.98
  54,934,759
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  3,129 3,130
  6.43
  5,565,068
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  6,773 6,870
  0.69
  1,007,841
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  1,366 1,343
  -4.95
  19,884,518
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  2,070 2,093
  -0.76
  24,348,373
 • منسوجات
  نبروج1
  3,523 3,698
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  1,079 1,081
  3.15
  41,369,240
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  1,356 1,356
  -4.98
  2,630,579
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  1,106 1,107
  4.93
  105,949,314
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  1,654 1,655
  -2.42
  11,693,471
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  8,757 9,079
  4.83
  20,197
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  5,763 5,779
  5
  29,953,837
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  1,204 1,197
  -5
  29,972,806
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  9,854 9,950
  -2.05
  2,882,044
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  8,847 8,995
  5
  78,215
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  3,575 3,570
  -3.77
  3,495,837
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  4,452 4,430
  3.67
  1,194,909
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  7,597 7,690
  5
  47,373
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  11,174 11,690
  -0.54
  467,639
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  3,352 3,514
  4.99
  4,538
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  5,084 5,098
  4.98
  649,316
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  6,326 6,323
  -4.99
  704,819
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  1,880 1,865
  -3.57
  4,057,952
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  2,853 2,772
  -4.97
  79,906
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  8,329 8,743
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  41,510 42,070
  4.96
  65,863
 • محصولات شیمیایی
  شدوص1
  7,948 7,980
  4.56
  706,528
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  7,686 7,988
  0.21
  301,268
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  6,838 6,802
  -9.36
  198,366
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  4,602 4,581
  1.82
  335,264
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  13,070 12,893
  -5
  178,311
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  15,651 16,099
  -1.8
  321,254
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  3,964 4,018
  4.99
  1,044,908
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  16,764 17,031
  -0.39
  783,901
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  5,375 5,384
  4.99
  555,759
 • فلزات اساسی
  فجر1
  13,001 12,422
  -4.99
  38,861
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  7,488 7,676
  4.99
  40,944
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  9,384 9,298
  -0.9
  81,448
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  10,884 10,920
  5
  11,723,772
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  1,466 1,478
  -2.89
  24,349,500
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  6,206 6,265
  4.82
  73,910,186
 • فلزات اساسی
  فروس1
  8,908 9,020
  4.19
  1,052,485
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  35,361 35,417
  5
  545,102
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  11,074 10,613
  -5
  27,883
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  1,510 1,525
  -0.07
  1,704,764
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  11,329 11,183
  -3.91
  596,563
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  1,976 1,988
  4.96
  52,017,290
 • قند و شکر
  قصفها1
  13,794 13,709
  -5
  68,805
 • قند و شکر
  قزوین1
  6,541 6,526
  -4.99
  4,168,936
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  1,810 1,814
  4.98
  3,966,402
 • قند و شکر
  قهکمت1
  7,354 7,300
  -5
  4,533,686
 • قند و شکر
  قشهد1
  13,828 13,867
  5
  81,596
 • قند و شکر
  قلرست1
  5,820 5,820
  5
  1,277,166
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  15,823 15,820
  -0.5
  9,924
 • قند و شکر
  قمرو1
  5,552 5,534
  -5
  989,741
 • قند و شکر
  قنیشا1
  3,929 3,918
  -5
  877,443
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  8,362 8,330
  2.5
  23,948,299
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  5,192 4,935
  -4.99
  63,730
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  3,268 3,354
  4.98
  13,700,706
 • قند و شکر
  قپیرا1
  11,513 12,091
  3.22
  47,367
 • قند و شکر
  قثابت1
  3,729 3,739
  2.78
  4,094,364
 • قند و شکر
  قشرین1
  60,739 63,000
  4.51
  447,503
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  4,081 4,200
  1.47
  3,305,436
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  6,978 6,842
  -0.71
  1,073,613
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  3,425 3,399
  -4.98
  1,212,293
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  3,254 3,255
  5
  5,897,673
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  1,752 1,767
  4.99
  1,087,004
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  3,867 3,944
  10.11
  7,768,765
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  2,781 2,760
  -0.86
  14,620
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  2,726 2,770
  8.37
  25,683,438
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  1,380 1,422
  4.94
  5,752,558
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  12,047 12,128
  5
  912,739
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  1,622 1,652
  -1.49
  21,216,378
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  1,883 1,883
  -4.99
  399,980
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  11,587 11,220
  -4.03
  126,069
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  8,888 8,878
  -5
  773,746
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  2,861 2,745
  -4.98
  33,444
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  11,042 11,000
  -4.65
  2,029,322
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  7,711 8,054
  4.99
  7,194
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  3,310 3,310
  4.98
  160,624
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  2,878 2,900
  3.72
  5,521,344
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  14,593 14,643
  5
  56,190
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  6,298 5,986
  -5
  728
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  2,015 2,065
  1.18
  12,745,850
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  5,324 5,157
  -4.99
  88,518
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  1,775 1,859
  4.97
  8,171,986
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  6,036 6,031
  -4.98
  448,789
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  1,868 1,880
  -1.88
  11,328,297
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  1,837 1,828
  -2.09
  5,147,186
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  7,199 7,207
  5
  180,142
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  3,038 2,903
  -4.98
  17,791
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  4,246 4,246
  5
  3,272,349
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  9,377 9,419
  4.99
  3,929,214
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  2,793 2,939
  3.23
  15,539,258
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  8,211 7,964
  -5
  24,398
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  5,039 4,998
  3.22
  128,159
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  2,770 2,740
  -3.52
  1,760,446
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  5,017 4,865
  -4.63
  204,278
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  1,375 1,378
  4.95
  633,867
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  4,963 5,000
  -1.73
  6,891,889
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  2,078 2,078
  -4.98
  622,346
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,529 1,531
  -0.65
  6,192,375
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  1,003 1,034
  4.97
  2,120,250
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  5,629 5,680
  4.74
  32,965,865
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  3,212 3,200
  7.1
  890,443
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  5,001 5,005
  4.99
  28,453,754
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,285 1,300
  3.26
  75,693,814
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز1
  4,230 4,189
  1.77
  1,799,950
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  2,028 2,045
  4.98
  7,131,687
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  3,417 3,256
  -4.99
  28,600
 • مخابرات
  اخابر1
  2,333 2,365
  4.83
  13,313,984
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  5,865 5,969
  1.67
  3,068,451
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  1,801 1,795
  -4.98
  3,295,030
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  2,844 2,870
  -2.25
  1,043,945
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  6,311 6,346
  -1.75
  188,154
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  47,800 47,500
  -0.49
  12,399
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  2,917 2,857
  -4.99
  202,637
 • منسوجات
  نمرینو1
  6,228 6,463
  4.99
  19,146
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  1,366 1,315
  -4.99
  581,429
 • فلزات اساسی
  فملی1
  4,365 4,382
  4.98
  77,866,492
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  5,145 5,100
  -4.99
  1,518,863
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  2,861 2,861
  4.99
  5,995,771
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  3,282 3,289
  4.98
  6,527,028
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  9,088 9,093
  5
  766,827
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  17,300 17,420
  4.99
  1,094,968
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  11,054 11,449
  5
  16,280
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  2,373 2,389
  0.25
  2,625,233
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  6,479 6,479
  -5
  828,727
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  5,902 5,940
  1.19
  3,201,216
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  2,246 2,271
  -2.7
  11,703,215
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  2,125 2,067
  -2.78
  2,769,630
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  15,850 15,893
  10.24
  5,907,491
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  1,921 1,960
  -1.85
  43,262,144
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  4,768 4,768
  -4.98
  99,458
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  2,325 2,365
  6.77
  6,253,424
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  1,836 1,840
  4.96
  2,578,377
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  5,300 5,420
  1.4
  906,852
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  5,349 5,373
  4.98
  19,117,118
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  4,626 4,628
  4.99
  4,083,909
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  5,998 6,100
  0.11
  1,352,800
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  4,479 4,486
  4.98
  4,562,524
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  10,685 10,685
  -5
  705,058
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  4,967 4,975
  4.98
  1,037,760
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  2,173 2,200
  0.18
  12,493,546
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  58,310 58,800
  4.87
  190,409
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  4,184 4,270
  -2.18
  2,537,363
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  3,050 2,945
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  42,072 42,348
  5
  1,118,734
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  874 876
  4.91
  51,147,703
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  1,254 1,302
  5
  8,779,086
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  10,403 10,376
  2.03
  79,934,420
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  22,032 22,071
  5
  4,168,178
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  4,754 4,798
  -2.14
  2,561,941
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  6,261 6,262
  5
  3,188,661
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  4,960 5,136
  3.82
  514,317
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  2,402 2,405
  4.98
  471,313
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  898 909
  4.97
  26,007,317
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,057 1,068
  4.91
  2,516,342
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  1,742 1,711
  -4.89
  7,197,355
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  5,196 5,253
  5
  5,456,152
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  2,426 2,356
  -4.54
  746,503
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,359 1,386
  10.17
  61,732,892
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  4,046 3,998
  -4.99
  5,319,119
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  7,694 8,012
  4.99
  19,285
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,260 1,260
  5
  4,326,791
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاژن1
  2,716 2,720
  4.98
  3,195,584
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  3,186 3,171
  -4.37
  7,501,384
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  3,985 3,787
  -4.99
  1,965
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  2,605 2,611
  4.99
  23,304,047
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  1,294 1,286
  -4.95
  2,969,287
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  3,477 3,471
  -4.98
  1,158,028
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  28,180 28,479
  5
  151,724
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  5,969 5,842
  -4.99
  364,539
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  1,477 1,480
  4.82
  3,090,225
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  1,422 1,422
  -4.95
  1,917,951
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  2,902 2,763
  -4.99
  20,000
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  8,561 8,343
  -5
  40,338
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  3,579 3,464
  -4.99
  68,225
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  4,469 4,365
  -4.98
  2,037,907
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  1,673 1,693
  -3.37
  13,308,865
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  4,842 4,842
  4.99
  574,265
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  6,507 6,184
  -4.99
  522
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  7,329 7,327
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  12,327 11,900
  -3.69
  27,573
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  2,513 2,425
  -4.98
  59,500
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  5,121 5,122
  4.98
  1,080,428
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد1
  5,393 5,370
  3.91
  175,357
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  2,900 2,879
  2.38
  2,426,313
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  2,988 2,988
  -4.99
  566,474
 • قند و شکر
  قشکر1
  2,444 2,520
  5
  4,078,842
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  3,203 3,150
  -6.03
  8,409,049
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  3,214 3,243
  0.4
  2,154,085
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  2,818 2,871
  4.9
  2,012,480
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  11,810 11,976
  5
  764,000
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  8,951 8,510
  -4.99
  3,130
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  1,492 1,500
  3.31
  387,608
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  3,958 3,960
  4.98
  459,724
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,079 1,079
  4.96
  34,687,591
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  2,786 2,799
  4.99
  1,853,659
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  4,499 4,288
  -4.99
  6,940
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  3,841 3,900
  1.17
  460,590
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  12,555 13,130
  4.92
  157,554
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  1,227 1,216
  -3.11
  4,616,427
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  5,695 5,472
  -5
  26,900
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  2,599 2,565
  -5
  2,556,844
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  1,373 1,375
  4.96
  3,485,362
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,408 1,393
  -4.98
  34,078,625
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  5,843 5,805
  1.1
  1,477,725
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,384 2,389
  4.96
  11,142,510
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  4,018 4,059
  4.99
  702,211
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  8,371 8,704
  4.99
  16,668
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  27,679 27,773
  5
  24,059
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  3,958 3,958
  -4.99
  669,398
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  1,702 1,708
  4.98
  3,197,909
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  854 855
  4.91
  20,245,532
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,455 1,404
  -4.94
  289,539
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,224 1,224
  -4.97
  2,257,375
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  4,063 4,078
  4.99
  16,461,072
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  19,287 19,697
  3.36
  7,011
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  3,648 3,489
  -4.98
  28,329
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  2,307 2,307
  -4.98
  1,415,123
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  3,351 3,351
  4.98
  5,439,030
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  6,299 6,600
  -0.41
  265,764
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  20,982 21,020
  0.68
  474,579
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  3,220 3,328
  0.03
  5,930,804
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  4,728 4,772
  4.99
  2,351,184
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  5,038 5,057
  4.98
  4,940,905
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  4,370 4,454
  1.71
  8,189
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  6,503 6,754
  4.99
  2,003,587
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  3,019 3,097
  4.98
  3,711,522
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  18,857 18,996
  10.24
  4,295,436
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  3,042 3,103
  4.97
  2,028,585
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  2,031 2,031
  -4.96
  1,104,734
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  1,888 1,930
  4.95
  1,065,958
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  3,391 3,410
  -2.99
  2,965,771
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  7,251 7,250
  -4.99
  183,519
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  1,520 1,555
  -0.13
  39,226,601
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  2,908 2,950
  4.17
  599,263
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  4,041 4,070
  2.31
  1,742,198
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  7,220 7,240
  4.82
  6,124,778
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  1,964 2,027
  4.97
  1,581,468
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  3,061 3,033
  -0.62
  3,201,683
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  2,656 2,657
  -3.42
  13,604,807
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  1,318 1,325
  -0.9
  92,278,121
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  2,108 2,110
  4.98
  534,391
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  944 945
  5
  27,821,704
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  5,928 5,935
  4.99
  891,038
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  1,195 1,223
  -0.73
  33,754,274
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  1,926 1,980
  0.81
  29,996,620
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  7,378 7,450
  -2.38
  837,412
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  1,388 1,417
  4.96
  4,458,429
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  2,194 2,230
  -2.75
  2,967,617
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  3,028 3,105
  -1.37
  35,178,897
 • فلزات اساسی
  فولای1
  2,531 2,587
  4.99
  3,615,968
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  3,973 4,008
  9.99
  14,070,382
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  2,365 2,370
  4.96
  585,378
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی1
  1,149 1,165
  4.95
  27,198,316
 • محصولات شیمیایی
  شکبیر1
  12,000 12,000
  12.5
  17,972
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  فن آوا1
  3,609 3,622
  9.99
  1,367,154
 • محصولات شیمیایی
  شلرد1
  2,253 2,267
  10
  14,295,793
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  فرابورس1
  4,094 4,160
  -2.14
  7,034,207
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  1,113 1,121
  4.96
  1,663,197
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  66,673 66,704
  5
  4,771,434
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  9,891 9,999
  2.21
  341,922
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  3,925 3,865
  -4.99
  1,208,729
 • سیمان، آهک و گچ
  سجام1
  1,647 1,652
  9.99
  309,001
 • محصولات شیمیایی
  کازرو1
  1,826 1,883
  5.55
  918,772
 • محصولات شیمیایی
  ممسنی1
  1,747 1,755
  9.96
  721,773
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  3,676 3,677
  5
  26,517,012
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,525 2,549
  4.98
  2,136,754
 • محصولات شیمیایی
  زنجان1
  1,701 1,722
  9.96
  7,777,141
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  973 976
  4.95
  8,837,955
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  2,899 2,908
  4.98
  185,562,457
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  1,136 1,130
  -4.96
  1,169,180
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  61,472 61,490
  3.07
  46,033
 • محصولات شیمیایی
  دهدشت1
  2,000 2,000
  -25
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  نیرو1
  6,207 6,261
  10
  277,609
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  6,427 6,466
  4.98
  2,388,849
 • سرمایه گذاریها
  سنوین1
  4,609 4,400
  -4.56
  6,500
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  18,453 18,505
  5
  6,677,199
 • زراعت و خدمات وابسته
  آینده1
  759 749
  87.09
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا11
  6,500 6,500
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا31
  2,200 2,200
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا41
  7,927 8,220
  2.51
  5,689,702
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  سپرده1
  7,899 7,899
  0
  0
 • تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
  بمیلا1
  3,006 3,016
  9.99
  2,707,241
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غصینو1
  6,411 6,416
  9.99
  397,885
 • استخراج کانه های فلزی
  تکنار1
  8,376 8,382
  10
  144,020
 • محصولات شیمیایی
  داراب1
  829 834
  9.88
  3,736,904
 • محصولات شیمیایی
  فسا1
  834 840
  9.95
  6,164,054
 • محصولات شیمیایی
  جهرم1
  871 878
  9.89
  7,988,095
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حرهشا1
  7,293 7,311
  9.99
  226,421
 • قند و شکر
  قشیر1
  2,451 2,483
  4.99
  2,708,648
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  5,036 5,160
  3.41
  156,364
 • بانکها و موسسات اعتباری
  توسعه1
  875 900
  4.65
  347,478
 • سیمان، آهک و گچ
  سخواف1
  1,381 1,400
  9.98
  4,016,335
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  4,584 4,615
  4.98
  11,584,459
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  3,033 3,036
  4.98
  2,952,244
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  7,270 7,252
  -4.99
  186,143
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آرمان1
  1,199 1,199
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  5,835 6,125
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  فلات1
  2,356 2,443
  10
  14,060,706
 • سرمایه گذاریها
  وکادو1
  10,287 10,287
  -9.99
  1,654,122
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیری1
  44,326 44,345
  10
  84,341
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  28,869 28,689
  2.08
  568,864
 • حمل و نقل آبی
  حاریا1
  1,601 1,604
  9.94
  1,131,579
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کیسون1
  2,013 2,110
  9.04
  47,916,416
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بتک1
  15,727 15,727
  0
  7,612
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  1,821 1,835
  4.98
  2,302,674
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  3,916 4,020
  4.99
  2,074,520
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشوکو1
  6,981 6,982
  9.99
  67,706
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حبندر1
  3,929 3,962
  9.99
  1,017,220
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  14,346 14,428
  5
  20,904,956
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولراز1
  7,081 7,082
  9.99
  368,048
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ورازی1
  1,819 1,843
  9.96
  1,339,462
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  2,426 2,485
  1.8
  4,596,094
 • محصولات شیمیایی
  شجم1
  2,946 3,001
  9.97
  2,785,430
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  تجار1
  2,977 2,990
  9.97
  1,609,897
 • بانکها و موسسات اعتباری
  سامان1
  1,700 1,711
  9.96
  8,126,453
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعتما1
  4,787 4,787
  10
  286,976
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنظام1
  6,336 6,780
  10.86
  1,723,398
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  1,668 1,729
  5.22
  145,055
 • محصولات شیمیایی
  شستان1
  1,052 1,021
  -4.85
  6,109,268
 • کاشی و سرامیک
  کصدف1
  2,500 2,500
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  8,049 8,102
  4.99
  841,765
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  16,474 16,453
  4.43
  2,152,132
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  واحصا1
  12,873 12,900
  9.99
  10,805
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  واحیا1
  40,065 40,096
  10
  664,072
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  سفاسی1
  11,245 11,245
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  9,589 9,589
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  تشتاد1
  8,836 9,133
  10
  701,361
 • هتل و رستوران
  گکیش1
  6,532 6,990
  7.85
  692,968
 • ساخت محصولات فلزی
  فبیرا1
  13,791 13,960
  10
  283,748
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لکما1
  1,723 1,739
  9.99
  13,217,516
 • سیمان، آهک و گچ
  سلار1
  3,311 3,311
  0.96
  254,015
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  وثوق1
  4,200 4,218
  9.99
  3,878,134
 • قند و شکر
  قچار1
  9,218 9,231
  4.99
  9,465
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کابگن1
  1,906 2,097
  12.56
  156,693
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لازما1
  4,366 4,394
  9.99
  758,848
 • فلزات اساسی
  فسدید1
  10,686 10,686
  0
  175,455
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاست1
  6,192 6,224
  9.98
  1,490,458
 • لاستیک و پلاستیک
  پشاهن1
  5,000 5,000
  0
  844
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کقزوی1
  1,646 1,657
  9.95
  1,461,978
 • قند و شکر
  قجام1
  3,321 3,408
  9.83
  2,241,767
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بایکا1
  9,037 9,037
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غیوان1
  6,037 5,999
  -48.48
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپیام1
  1,935 2,250
  18.23
  488,951
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  28,645 28,200
  2.46
  2,069,847
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  1,120 1,119
  2.38
  79,922,142
 • پیمانکاری صنعتی
  خصدرا1
  17,144 17,227
  10
  1,158,814
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  وثنو1
  2,106 2,110
  9.95
  840,278
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسالت1
  1,003 1,102
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,066 1,085
  -3.12
  14,849,430
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی11
  7,013 7,013
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی31
  58,518 58,518
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شزنگ1
  14,977 15,087
  10
  470,686
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کایتا1
  34,841 34,841
  -10
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخانه1
  6,385 6,407
  9.99
  20,014
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  وآفری1
  966 972
  0.31
  1,171,097
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  4,723 4,760
  4.98
  1,967,798
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  11,969 11,998
  4.42
  420,319
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  7,889 7,892
  4.99
  4,287,230
 • سرمایه گذاریها
  وآرین1
  1,192 1,195
  9.94
  4,682,632
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  1,845 1,851
  -0.86
  2,258,579
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنام1
  1,396 1,403
  9.95
  4,465,228
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  8,962 9,037
  3.75
  12,305,244
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ومشان1
  1 1
  229900
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنور1
  1,511 1,519
  9.99
  4,356,567
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثقزوی1
  4,308 4,320
  9.98
  1,367,535
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  2,336 2,341
  4.98
  49,731,459
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  2,845 2,875
  0.31
  522,170
 • فلزات اساسی
  فالوم1
  2,297 2,390
  27.33
  1,366,187
 • لاستیک و پلاستیک
  پارتا1
  7,170 7,170
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  سپرمی1
  2,610 2,610
  -12.3
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاصفا1
  2,221 2,249
  9.98
  188,923
 • محصولات شیمیایی
  شسم1
  8,888 8,888
  0.19
  145,013
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  ساذری1
  14,351 14,700
  0.04
  50,705
 • لاستیک و پلاستیک
  پلوله1
  7,021 7,066
  9.99
  1,126,121
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  سایرا1
  5,553 5,440
  -2.86
  6,800
 • محصولات چوبی
  چنوپا1
  69 75
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  12,867 12,780
  3.06
  1,880,414
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولانا1
  4,122 4,200
  5.95
  4,024,522
 • صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
  آسام1
  27,175 27,175
  2.11
  7,860
 • مخابرات
  همراه1
  18,068 18,000
  0.62
  1,982,700
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,287 1,296
  4.94
  6,610,328
 • سیمان، آهک و گچ
  سباقر1
  1,062 1,099
  7.64
  211,025
 • سیمان، آهک و گچ
  سمتاز1
  2,364 5,001
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپکو1
  2,315 2,338
  9.97
  16,566,324
 • ساخت محصولات فلزی
  فجوش1
  1,100 1,100
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتهران‌1
  29,800 29,800
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کورز1
  33,136 47,000
  0
  0
 • صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
  کاریس1
  24,534 24,500
  2.52
  112,300
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  2,489 2,502
  -1.84
  3,356,388
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  6,131 6,140
  4.99
  2,802,954
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وآیند1
  1,374 1,376
  9.99
  1,799,433
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  وتعاون1
  1,227 1,270
  14.41
  2,564,840
 • صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
  آساس1
  18,358 18,370
  2.37
  6,947
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  وسرمد1
  1,678 1,690
  9.95
  465,472
 • صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
  اطلس1
  25,915 26,700
  5.18
  108,303
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  4,630 4,701
  4.98