• مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  2,297 2,297
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  6,811 6,837
  4.99
  2,158,935
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  6,884 6,875
  -0.89
  2,522,576
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  2,557 2,594
  0.5
  3,704,238
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  4,546 4,500
  -2.62
  2,997,213
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  1,852 1,859
  4.97
  43,486,853
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  8,248 8,250
  0.29
  2,305,925
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,604 1,583
  -2.1
  6,451,050
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  3,333 3,337
  10.2
  3,087,965
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  14,429 14,770
  5
  2,629,267
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  4,426 4,482
  2.49
  8,983,926
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  5,690 5,694
  5
  18,076,795
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,772 1,770
  -0.06
  11,320,684
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  4,847 4,780
  -2.25
  5,448,214
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت1
  4,336 4,190
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  16,832 16,902
  -1.71
  573,079
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  2,427 2,420
  0.04
  26,487,895
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  3,890 3,915
  4.99
  35,650,294
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  449 445
  -2.41
  97,011,915
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  424 420
  -3.23
  432,528,370
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  2,757 2,783
  -2.86
  4,767,333
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  4,647 4,710
  1.62
  9,563,673
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  5,486 5,600
  -2.68
  3,924,815
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  6,952 6,870
  -1.86
  493,184
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  26,338 26,550
  1.69
  357,207
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  16,869 16,870
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  6,173 6,103
  2.73
  2,172,666
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  4,047 4,088
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  4,722 4,680
  -3.17
  5,933,182
 • فلزات اساسی
  فجر1
  16,808 16,865
  5
  1,333,740
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  11,991 11,996
  0.03
  8,833
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  8,612 8,772
  3.77
  4,281,581
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  4,698 4,723
  4.98
  147,395,625
 • فلزات اساسی
  فروس1
  8,224 8,222
  -2.85
  1,309,091
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  35,866 36,889
  5
  416,451
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  2,902 2,789
  -4.16
  1,232,185
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  2,179 2,205
  2.04
  34,813,816
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  2,920 2,835
  -4.32
  9,228,245
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  7,833 7,899
  3.3
  22,058,086
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  5,350 5,300
  0.28
  10,079,389
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  3,848 3,868
  -1.65
  5,200,059
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  4,570 4,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  5,684 5,700
  3.3
  75,987,336
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  13,997 13,800
  -2.37
  373,653
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  2,591 2,601
  4.92
  1,514,306
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  8,138 8,281
  4.97
  1,700,207
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  30,773 30,990
  0.16
  164,088
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  7,129 7,259
  4.99
  143,667
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  2,595 2,546
  -2.56
  1,933,021
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  2,586 2,555
  -3.29
  3,928,620
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  12,616 13,130
  5
  5,936,269
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  2,314 2,326
  4.96
  13,399,175
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  9,003 9,010
  5
  6,308,779
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,711 1,713
  -3.17
  5,987,705
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  1,700 1,716
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  4,580 4,565
  -0.11
  13,345,734
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  7,126 7,150
  -0.1
  14,914,291
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  5,497 5,436
  1.36
  1,392,792
 • مخابرات
  اخابر1
  2,992 2,990
  2.82
  28,698,187
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  19,720 19,617
  -5
  1,118,249
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  5,836 5,772
  -4.99
  3,545,702
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  1,407 1,420
  3.35
  21,434,010
 • فلزات اساسی
  فملی1
  4,599 4,625
  4.5
  92,343,074
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  6,172 6,160
  3.86
  8,027,258
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  4,915 4,983
  3.94
  3,787,758
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  20,852 21,090
  0.33
  945,051
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  4,666 4,756
  4.99
  19,149,755
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  8,399 8,475
  4.99
  373,632
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  3,716 3,698
  -4.98
  5,135,694
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  4,392 4,400
  0.05
  464,514
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  13,014 13,000
  -0.03
  1,935,834
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  5,505 5,490
  -0.34
  10,773,378
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  1,373 1,371
  -2.83
  10,090,948
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  9,609 9,743
  -0.23
  1,248,089
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  8,512 8,635
  4.57
  12,251,639
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  4,034 4,060
  -3.01
  17,211,738
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  68,933 70,078
  5
  544,482
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  63,019 63,780
  1.37
  137,877
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  11,372 11,379
  0.73
  9,178,435
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  25,629 25,600
  -1.46
  2,404,807
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  8,764 8,903
  2.31
  2,208,857
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  1,474 1,450
  -2.09
  55,245,207
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  6,505 6,547
  4.99
  19,873,562
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,417 1,440
  2.27
  67,644,311
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,390 1,381
  -1.78
  2,890,229
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  6,412 6,300
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  5,501 5,570
  1.22
  287,854
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  3,103 3,057
  0.03
  15,592,848
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  2,456 2,426
  -4.75
  1,841,571
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  6,212 6,111
  2.71
  4,429,189
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  3,993 4,022
  4.6
  8,389,502
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  4,392 4,434
  5
  39,705,412
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  9,485 9,560
  -0.93
  599,463
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  5,083 5,110
  1.85
  610,552
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  5,535 5,672
  5
  2,200,388
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  2,468 2,510
  4.98
  7,057,426
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  6,480 6,548
  -3.54
  1,126,072
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,859 1,851
  0.05
  347,839,432
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  3,806 3,860
  -1.88
  1,921,388
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  4,486 4,520
  -0.81
  4,138,952
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  2,375 2,437
  -0.04
  6,202,928
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  2,239 2,270
  -2.41
  14,217,489
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,455 1,450
  -1.96
  17,044,216
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,682 2,720
  2.87
  6,935,675
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  2,806 2,825
  4.98
  3,095,420
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,843 1,847
  0.54
  7,217,398
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,754 1,790
  1.99
  12,477,569
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  2,906 2,922
  -0.41
  568,660
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  9,778 10,039
  5
  8,018,003
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  4,577 4,640
  4.22
  5,219,771
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  10,585 10,598
  4.99
  4,290,060
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  2,214 2,216
  0.59
  803,878
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  6,680 6,726
  5
  2,522,582
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  2,806 2,830
  2.5
  21,104,676
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  3,284 3,293
  0
  1,369,584
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  9,104 9,116
  5
  2,567,817
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  6,652 6,680
  -1.62
  5,534,437
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  3,095 3,100
  0
  2,035,910
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  5,715 5,720
  -0.33
  902,823
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  5,814 5,740
  -1.91
  2,572,629
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  1,695 1,690
  -0.94
  13,207,478
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  1,370 1,350
  -0.88
  79,660,118
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  6,490 6,699
  5
  618,990
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار1
  1,808 1,821
  0.39
  82,795,971
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,840 2,830
  -0.95
  2,987,639
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  8,504 8,480
  0.22
  967,685
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  18,068 18,397
  2.64
  2,163,874
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  4,851 4,940
  2.38
  7,468,870
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  15,415 15,600
  1.62
  3,604,840
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  3,485 3,519
  2.12
  1,761,838
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  1,348 1,350
  -1.82
  36,672,765
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  2,152 2,152
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  11,899 11,897
  -1.9
  1,646,191
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس1
  10,293 10,233
  3.3
  1,918,348
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس1
  9,906 9,906
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم1
  6,694 6,403
  -4.92
  290,369
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا1
  15,294 15,294
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا1
  14,923 15,005
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا1
  15,294 15,294
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا1
  15,274 15,100
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  3,215 3,192
  -4.97
  2,809,328
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  32,267 32,000
  -1.73
  438,751
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  5,974 5,980
  -0.61
  2,898,033
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  19,333 19,333
  5
  153,075
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  5,982 5,949
  -4.13
  897,144
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  59,149 59,000
  -0.2
  208,820
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  32,957 32,957
  5
  337,510
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  3,253 3,190
  -4.18
  14,883,096
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  3,899 3,942
  -0.4
  6,100,251
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  2,658 2,688
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق1
  39,475 40,001
  -0.05
  491,731
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  5,505 5,547
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  12,277 12,479
  5
  4,474,427
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  6,246 6,181
  -2.43
  908,820
 • منسوجات
  نبروج1
  3,845 4,037
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  1,427 1,420
  1.07
  2,076,802
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  39,421 39,421
  5
  150,625
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  2,159 2,201
  4.96
  25,103,346
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  20,811 20,850
  -1.05
  843,142
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  14,378 14,394
  3.58
  1,474,463
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  8,066 7,720
  -1.76
  7,969,369
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  6,622 6,730
  0.45
  116,320
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  4,530 4,541
  -1.07
  1,018,767
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  41,227 41,992
  1.23
  12,058
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  53,433 53,240
  0.25
  88,649
 • محصولات شیمیایی
  شدوص1
  5,351 5,362
  -2.44
  1,360,879
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  9,660 9,579
  -4.09
  2,035,178
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  12,082 12,180
  -2.01
  1,589,624
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  42,736 43,388
  -0.89
  111,571
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  15,417 15,200
  -3.78
  580,920
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  15,677 15,510
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  4,448 4,432
  -3.36
  8,381,725
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  19,401 19,401
  5
  180,000
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  2,716 2,752
  5
  5,462,150
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  2,607 2,540
  -2.42
  4,292,832
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  10,499 10,849
  4.08
  47,798
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  30,386 30,710
  1.94
  1,125,720
 • قند و شکر
  قصفها1
  21,971 21,866
  -2.8
  101,758
 • قند و شکر
  قزوین1
  11,977 11,800
  1.45
  1,332,162
 • قند و شکر
  قهکمت1
  17,321 17,206
  -0.08
  316,055
 • قند و شکر
  قشهد1
  13,139 13,220
  -0.44
  236,894
 • قند و شکر
  قلرست1
  8,021 7,974
  -1.1
  1,024,690
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  22,356 22,356
  5
  20,000
 • قند و شکر
  قمرو1
  12,341 12,479
  0.18
  223,061
 • قند و شکر
  قنیشا1
  11,657 11,657
  5
  329,289
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  11,817 11,839
  4.99
  1,698,803
 • قند و شکر
  قپیرا1
  27,428 27,500
  0.36
  2,177
 • قند و شکر
  قثابت1
  16,008 15,952
  -5
  5,744,945
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  13,664 13,600
  -4.58
  459,981
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  10,418 10,400
  -2.59
  3,035,789
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  7,164 7,199
  4.99
  1,961,384
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  4,839 4,804
  -4.98
  2,140,834
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  2,980 2,975
  -2.33
  1,287,307
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  4,091 4,091
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  5,018 4,911
  -3.35
  2,566,211
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  14,013 14,140
  4.2
  382,281
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  21,398 21,400
  3.61
  97,282
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  5,779 5,900
  3.47
  1,584,091
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  24,897 24,897
  5
  396,118
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  46,559 46,999
  -3.71
  217,601
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  11,519 11,679
  5
  229,486
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  10,062 10,428
  4.99
  18,802
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  3,100 3,060
  -3.41
  8,404,519
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  6,727 6,759
  4.99
  4,942,332
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  11,837 11,886
  5
  810,589
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  29,750 29,957
  5
  2,139,105
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  5,864 6,000
  -0.84
  647,541
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  5,057 5,110
  -1.18
  7,519,917
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  5,865 5,800
  -3.2
  2,160,460
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  30,151 30,499
  1.34
  26,276
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  16,912 17,200
  4.46
  453,656
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  4,849 4,860
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  49,438 51,791
  4.87
  1,003,815
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  2,992 2,956
  0.96
  10,145,457
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  7,801 7,800
  -3.68
  1,057,008
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,758 1,760
  -2.6
  29,506,888
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز1
  2,148 2,141
  -4.72
  25,542,955
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  1,712 1,670
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  16,247 16,050
  0.09
  524,825
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  5,203 5,280
  3.69
  1,908,308
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  5,366 5,260
  -4.28
  5,892,002
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  23,684 23,301
  0.76
  43,074
 • منسوجات
  نمرینو1
  15,920 15,975
  5
  61,119
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  4,085 4,040
  1.05
  2,237,270
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  16,103 16,189
  -0.78
  1,011,895
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  17,338 17,200
  0.34
  35,167
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  13,459 13,385
  -4
  1,940,597
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش1
  3,332 3,497
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  5,461 5,410
  -2.22
  5,874,383
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  12,188 12,600
  4.12
  1,632,105
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  1,322 1,310
  0.38
  19,764,877
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  2,446 2,460
  -1.56
  2,697,830
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  7,436 7,549
  -3.19
  1,088,189
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  16,972 16,800
  -0.97
  3,130,518
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  12,880 12,889
  4.41
  1,301,310
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  11,116 11,048
  -5
  2,017,830
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  6,628 6,770
  -1.12
  1,223,233
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  1,163 1,150
  -1.63
  104,710,303
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  2,038 2,007
  -4.97
  7,903,692
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  24,177 24,060
  0
  159,424
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  11,557 11,557
  5
  1,146,652
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  6,613 6,489
  -5.02
  2,210,349
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,422 1,399
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  4,649 4,596
  1.61
  5,009,606
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  4,503 4,689
  1.32
  2,114,847
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  9,296 9,000
  -1.82
  1,343,646
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  13,263 13,310
  4.81
  1,128,119
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  18,605 18,751
  4.99
  582,841
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  11,247 11,201
  -3.35
  592,204
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  2,093 2,127
  0.14
  6,606,270
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  3,432 3,601
  4.99
  4,797
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  13,384 13,002
  -2.48
  59,630
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  7,924 8,000
  1.04
  278,669
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  9,168 9,277
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  15,142 15,142
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  6,990 7,070
  4.99
  2,674,368
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  17,725 17,960
  5
  476,265
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  8,776 8,776
  4.99
  88,781
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد1
  10,913 10,830
  1.88
  876,713
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  5,067 5,145
  4.36
  1,440,151
 • قند و شکر
  قشکر1
  11,676 11,676
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  5,910 5,929
  0.46
  1,386,531
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  6,124 6,174
  5
  3,339,100
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  4,083 4,089
  -0.63
  2,958,115
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  34,532 35,899
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  9,390 9,091
  -3.79
  179,783
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  4,002 3,941
  -4.44
  1,575,752
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  16,644 17,001
  4.15
  20,027
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  19,134 19,234
  4.99
  131,802
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  2,663 2,660
  0.15
  2,620,988
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  16,976 17,181
  5
  2,465,620
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  8,686 8,936
  3.85
  889,467
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  17,170 17,450
  1.51
  94,849
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  65,883 66,000
  -3.54
  41,475
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  6,771 6,550
  -3.52
  3,005,184
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  1,327 1,357
  4.63
  69,018,587
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  12,032 12,100
  -0.27
  15,706,943
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  18,467 18,790
  -2.21
  112,958
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  12,555 13,138
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  44,761 46,348
  -0.46
  69,033
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  11,504 11,648
  4.31
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  8,688 8,688
  4.99
  4,799,062
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  5,297 5,533
  4.99
  10,214
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  11,727 11,755
  4.99
  2,780,302
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  2,355 2,350
  -3.37
  5,740,773
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  9,092 9,097
  -1.3
  2,031,091
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  3,887 3,954
  4.99
  2,897,720
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  4,623 4,500
  -2.45
  3,726,268
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  12,158 12,195
  4.5
  1,832,345
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  7,310 7,397
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  2,058 2,069
  -0.58
  8,705,818
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  2,956 2,940
  -4.67
  5,371,086
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  5,329 5,357
  5
  51,144,498
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  2,560 2,621
  4.63
  41,812,306
 • مخابرات
  همراه1
  11,723 11,710
  -0.9
  1,258,703
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,503 1,509
  4.94
  37,479,103
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  45,109 45,250
  0.51
  1,350,785
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو1
  48,578 48,401
  -0.37
  34,972
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز1
  8,700 8,670
  1.75
  3,714,039
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور1
  6,203 6,211
  4.99
  24,174,077
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق1
  1,837 1,827
  0.16
  4,646,162
 • فلزات اساسی
  کاوه1
  5,240 5,262
  4.99
  20,678,572
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو1
  2,275 2,289
  -0.3
  891,806
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین1
  10,014 10,003
  1.04
  4,143,177
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر1
  7,454 7,351
  3.04
  800,118
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور1
  4,092 4,090
  -0.2
  784,046
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما1
  2,653 2,620
  0.04
  6,816,721
 • محصولات شیمیایی
  جم1
  14,144 14,146
  0.28
  2,503,903
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر1
  9,557 9,580
  -0.41
  4,973,061
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت1
  1,960 1,969
  4.96
  1,578,601
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان1
  6,964 6,813
  -0.76
  3,228,319
 • محصولات شیمیایی
  پترول1
  2,284 2,299
  -2.09
  40,505,556
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ1
  14,409 14,363
  -2.81
  732,228
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران1
  7,563 7,630
  2.29
  9,520,747
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت1
  2,689 2,717
  -3.52
  9,892,715
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید1
  1,649 1,665
  1.34
  810,975
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت1
  14,235 14,600
  4.64
  2,905,796
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن1
  8,779 8,865
  -1.57
  2,470,373
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب1
  6,933 7,080
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا1
  8,171 8,055
  -1.79
  177,072
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ1
  11,129 11,145
  -1.26
  572,811
 • محصولات شیمیایی
  شوینده1
  9,400 9,400
  0.25
  2,633,503
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس1
  28,914 29,035
  5
  4,990,596
 • محصولات شیمیایی
  پارس1
  44,604 44,990
  0
  1,587,152
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین1
  2,176 2,180
  -0.18
  6,268,361
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق1
  50,034 51,300
  9.99
  3,474,934
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس1
  2,357 2,380
  0.21
  4,329,774
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  16,176 16,155
  -0.79
  785,008
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو1
  2,835 2,861
  1.71
  59,849,674
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت98101
  1,012,490 1,012,490
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل9021
  1,015,634 1,015,997
  0.2
  4,798
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو98121
  987,988 990,000
  3.12
  1,014
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9081
  894,865 880,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9981
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9051
  1,000,000 1,000,000
  0
  340
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9951
  950,000 950,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان9111
  958,500 958,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1431
  916,000 916,000
  -2.86
  500
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4031
  901,100 901,100
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل4111
  922,000 922,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود00121
  876,000 876,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود4121
  871,402 871,000
  -0.35
  635
 • مخابرات
  صخابر1021
  909,000 909,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1041
  893,000 893,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا0121
  718,548 715,000
  -2.47
  1,265
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا2031
  840,806 853,450
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن9121
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  8,331 8,334
  4.99
  1,257,925
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  2,372 2,378
  4.99
  10,446,601
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  2,503 2,475
  2.65
  7,676,708
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  10,364 10,398
  5
  194,897
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  2,393 2,452
  4.97
  16,354,051
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  5,458 5,620
  -0.25
  12,636,827
 • فلزات اساسی
  فولای1
  6,085 6,020
  -1.04
  1,257,706
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  6,735 6,820
  -0.2
  30,743,461
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  4,865 4,865
  4.98
  490,293
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی1
  2,083 2,116
  4.96
  125,320,425
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  2,023 2,057
  0.88
  5,704,947
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  53,042 53,500
  3.78
  1,854,562
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  6,466 6,602
  4.99
  1,660,292
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  4,277 4,286
  5
  21,987,982
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,721 1,710
  -0.7
  9,108,081
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  1,749 1,780
  1.83
  202,030,663
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  1,312 1,325
  -0.6
  798,479
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  43,911 44,647
  -0.02
  287,369
 • قند و شکر
  قشیر1
  5,717 5,705
  0.74
  911,277
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  7,049 7,107
  2.44
  267,207
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  20,247 20,919
  4.99
  811,113
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  39,518 39,690
  0.95
  2,974,105
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  37,183 37,949
  1.55
  1,049,373
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  4,289 4,277
  -2.04
  6,186,549
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  4,438 4,499
  2
  3,419,525
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  4,188 4,189
  4.99
  466,447
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  15,382 15,675
  4.31
  1,026,144
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  24,057 24,000
  -1.64
  1,080,832
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  7,257 7,335
  5
  4,845,469
 • قند و شکر
  قچار1
  34,787 34,500
  2.71
  69,853
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  28,220 28,720
  3.87
  1,144,422
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,610 1,619
  -0.12
  3,024,405
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  7,877 7,880
  4.62
  4,311,845
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  10,433 10,405
  -2.13
  3,632,301
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  7,393 7,482
  5
  3,198,019
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  4,975 5,050
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  16,130 16,110
  -2.52
  242,218
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  5,234 5,282
  -3.77
  1,730,642
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  6,613 6,647
  0.9
  7,945,400
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  7,143 7,140
  -4.35
  1,083,008
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  6,189 6,281
  3.53
  1,036,300
 • حمل و نقل آبی
  حخزر1
  12,225 12,415
  4.88
  2,137,586
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر1
  15,592 15,504
  -1.8
  409,062
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا1
  3,881 3,655
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی1
  9,424 9,223
  -1.44
  805,346
 • فلزات اساسی
  ارفع1
  6,150 6,265
  2.24
  1,456,857
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس1
  2,670 2,704
  -0.55
  2,120,948
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود1
  2,411 2,420
  -3.39
  1,859,565
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین1
  32,290 32,000
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن1
  2,116 2,118
  0.67
  2,573,968
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم1
  13,069 13,001
  -5
  1,060,727
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس1
  21,608 21,690
  4.99
  607,962
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک1
  6,765 6,765
  4.21
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای1
  1,933 1,940
  -0.56
  3,777,513
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور1
  23,423 23,839
  3.19
  142,149
 • اوراق تامین مالی
  رایان1
  1,010,000 1,010,000
  0.09
  10
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل1
  7,030 6,999
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا1
  13,401 13,673
  1.8
  598,258
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا1
  13,363 13,300
  -4.41
  1,813,676
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور1
  2,668 2,594
  -3.75
  3,316,704
 • اوراق تامین مالی
  صخابر1
  1,000,268 1,000,001
  -0.15
  850
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر1
  9,579 9,790
  2.92
  1,685,404
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان1
  2,888 2,850
  -3.16
  4,785,955
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر1
  4,610 4,630
  4.99
  5,416,998
 • محصولات شیمیایی
  ساینا1
  18,123 18,123
  5
  3,070,782
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا1
  40,383 40,385
  5
  410,761
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند1
  40,027 40,550
  1.61
  391,686
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام1
  1,575 1,570
  -2.12
  2,659,448
 • اوراق تامین مالی
  صدانا981
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه1
  8,427 8,480
  -1.15
  291,008
 • محصولات کاغذی
  چکاپا1
  4,917 4,910
  -2.25
  8,839,930
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس1
  7,553 7,471
  -3.02
  323,343
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو1
  3,697 3,700
  -2.91
  1,523,868
 • سرمایه گذاریها
  گوهران1
  1,920 1,920
  2.62
  2,007,642
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند1
  2,958 2,970
  0.3
  816,076
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل1
  2,297 2,305
  -1.62
  14,467,708
 • اوراق تامین مالی
  اجاد11
  980,000 980,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج1
  6,803 6,777
  -2.12
  1,095,446
 • اوراق تامین مالی
  جوپار991
  1,007,683 1,009,998
  0.55
  400
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا1
  11,482 11,490
  5
  1,607,231
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز1
  10,544 10,700
  -2.72
  3,210,826
 • اوراق تامین مالی
  ماهان991
  1,001,446 1,000,000
  -0.09
  110
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت1
  11,630 11,775
  -0.9
  369,902
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا1
  11,604 11,655
  -0.44
  222,530
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا1
  21,529 21,690
  -0.82
  556,390
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان1
  45,441 45,377
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس991
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید991
  966,471 966,471
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر1
  5,059 5,059
  4.98
  1,221,450
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب1
  3,303 3,357
  0.84
  6,114,589
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا1
  18,521 18,540
  1.09
  200,702
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک1
  8,007 7,921
  -3.57
  2,175,873
 • اوراق تامین مالی
  اجاد211
  978,371 975,000
  -1.53
  1,120
 • اوراق تامین مالی
  اجاد221
  931,036 930,150
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد231
  960,000 960,000
  -0.42
  20
 • اوراق تامین مالی
  اجاد251
  950,002 950,002
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت41
  931,599 930,010
  0.45
  1,057
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل1
  1,616 1,650
  -1.9
  31,503,343
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه1
  4,206 4,211
  -2.07
  4,818,865
 • هتل و رستوران
  گکوثر1
  17,861 17,999
  4.41
  1,339,793
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا1
  3,292 3,301
  4.99
  5,719,862
 • مواد و محصولات دارویی
  ریشمک1
  14,004 13,900
  -1.52
  988,928
 • منسوجات
  نطرین1
  19,829 20,093
  5
  1,604,769
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولشرق1
  2,124 2,147
  0.33
  2,959,611
 • اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
  تسه96031
  436,238 439,276
  0
  0
 • اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
  تسه96041
  399,413 407,984
  5
  730
 • اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
  تسه96051
  435,182 440,000
  3.35