• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  6,212 6,083
  -5
  10,388,326
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  11,830 11,500
  -3.52
  1,493,168
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  18,334 17,936
  -5
  5,490,654
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  6,045 6,014
  -4.99
  7,098,996
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  6,339 6,250
  -0.6
  6,020,636
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,845 2,822
  -0.88
  7,465,204
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  14,984 14,833
  3.15
  4,731,953
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,106 3,149
  -1.72
  38,244,857
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,351 3,336
  -2.26
  967,002
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  16,367 16,216
  -0.02
  1,317,345
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  4,246 4,160
  -1.05
  6,936,428
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,228 6,192
  -4.99
  18,535,097
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  2,092 2,091
  -0.05
  15,978,877
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  6,802 6,643
  -4.62
  5,094,477
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  6,185 6,100
  0.59
  145,209,974
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  24,392 24,101
  -5
  465,003
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,333 3,293
  -4.25
  10,733,839
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  5,128 4,999
  -3.7
  3,465,187
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  577 566
  -2.75
  184,754,815
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  504 494
  -2.37
  428,912,086
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,934 3,854
  -4.98
  5,251,270
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,494 5,363
  -1.14
  20,792,987
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  10,214 10,310
  4.93
  747,527
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  13,407 13,364
  -5
  1,852,259
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  42,356 41,594
  -5
  840,067
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  30,782 30,000
  -1.75
  1,253,359
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  10,616 10,477
  -5
  1,691,094
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  8,230 8,160
  -4.99
  5,145,535
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  7,640 7,556
  -4.99
  3,301,990
 • فلزات اساسی
  فجر
  14,459 14,369
  -0.34
  360,855
 • فلزات اساسی
  فخاس
  16,846 16,600
  2.39
  1,575,684
 • فلزات اساسی
  فخوز
  9,112 9,150
  1.3
  4,279,786
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,637 4,582
  0
  42,034,074
 • فلزات اساسی
  فروس
  14,497 14,350
  -4.15
  1,054,910
 • فلزات اساسی
  فرآور
  53,587 52,500
  2.51
  957,855
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  3,265 3,210
  -2.79
  794,066
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,282 3,245
  3.25
  71,386,917
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  6,044 5,963
  -4.99
  4,983,213
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  7,182 7,090
  -0.11
  21,508,498
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  10,090 9,936
  -4.99
  7,226,822
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,494 5,365
  -4.81
  20,671,356
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  6,370 6,214
  -4.15
  8,396,693
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  7,175 7,019
  -4.99
  27,932,093
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  16,547 16,580
  4.09
  1,791,639
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  2,978 2,961
  -4.97
  5,405,862
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  13,825 13,410
  -2.1
  486,869
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  45,748 44,300
  -4.63
  23,370
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  13,221 13,134
  -5
  2,220,511
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,425 3,438
  1.15
  918,674
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,999 3,915
  -2.59
  1,694,300
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  14,697 14,560
  0.42
  3,468,979
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,687 4,679
  -4.99
  3,163,206
 • فلزات اساسی
  فلوله
  14,595 14,175
  -5
  3,894,494
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,417 2,379
  -1.98
  4,921,712
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  5,084 5,112
  4.99
  16,593,131
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  5,057 4,995
  0.44
  30,942,574
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  9,331 9,188
  -2.75
  7,101,468
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  15,845 15,845
  -4.99
  976,887
 • مخابرات
  اخابر
  4,148 4,081
  -1.92
  17,544,820
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  18,115 18,000
  -3.91
  1,662,487
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  10,934 10,694
  -4.99
  6,375,479
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  2,027 2,004
  -4.98
  22,118,384
 • فلزات اساسی
  فملی
  5,409 5,370
  3.09
  45,536,697
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  5,307 5,307
  4.99
  782,940
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  5,726 5,600
  -1.89
  5,348,093
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  22,182 21,986
  2.58
  1,922,039
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  6,216 6,123
  -5
  2,943,381
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  18,852 18,401
  0.17
  222,254
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  6,150 6,018
  -4.99
  1,532,536
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,249 4,169
  -0.76
  56,745,216
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  19,500 19,249
  1.4
  3,652,656
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,534 6,414
  1.14
  3,899,160
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  12,402 12,500
  1.73
  2,668,420
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  8,233 8,084
  -1.46
  4,059,637
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  7,851 7,924
  3.22
  3,578,468
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  75,364 75,100
  1.71
  329,827
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  23,774 23,592
  -0.17
  1,666,842
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,187 5,196
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  37,181 36,800
  3.87
  10,909,289
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  10,563 10,563
  5
  3,178,494
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,628 1,640
  3.54
  20,476,205
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  8,224 8,195
  2.99
  3,464,369
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,110 2,112
  -2.76
  52,267,385
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,664 2,682
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  12,992 12,911
  -3.69
  1,075,102
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  7,651 7,405
  -1.45
  604,980
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  4,074 4,005
  3.01
  35,989,482
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,782 3,859
  2.42
  3,773,685
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  8,121 8,109
  -3.16
  3,299,223
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  4,883 4,883
  -5
  709,567
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  5,133 5,056
  -5
  22,994,121
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  13,967 13,900
  2.3
  218,284
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  8,459 8,341
  -5
  3,639,537
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  8,408 8,120
  -3.39
  132,298
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,888 3,742
  -1.86
  2,352,151
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  10,990 10,500
  -4.81
  1,028,974
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,057 2,004
  -2
  81,465,624
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  6,223 6,150
  3.26
  3,046,730
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  5,100 5,050
  -3.03
  3,093,004
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  2,974 2,886
  -2.86
  932,919
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  3,118 3,108
  -0.29
  2,122,327
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,472 2,397
  -0.5
  125,487,915
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,375 3,370
  0.03
  1,052,717
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,915 5,900
  0.25
  2,708,852
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,501 2,422
  -4.98
  7,590,717
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,521 2,460
  -2.03
  6,363,325
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,740 3,734
  0.81
  1,197,966
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  14,884 14,500
  -1.28
  2,970,044
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  7,023 6,974
  -5
  1,198,531
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  16,377 16,133
  -5
  797,432
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,516 3,452
  -4.67
  1,806,311
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  10,888 10,900
  2.57
  234,936
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,875 5,702
  -5
  9,935,041
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,573 4,512
  -2.67
  1,344,368
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  11,736 11,571
  -1.64
  669,863
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  8,427 8,349
  -3.22
  8,459,329
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  4,020 3,986
  -2.64
  5,999,757
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  7,589 7,670
  5
  2,534,249
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  9,416 9,300
  -0.47
  1,892,481
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,507 2,482
  -2.09
  15,616,787
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,836 1,799
  1.41
  48,671,112
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,924 6,880
  1.34
  3,228,310
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,352 2,350
  0.17
  38,994,311
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,404 4,340
  -4.99
  10,721,221
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  10,742 10,530
  2.2
  4,845,118
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  24,697 24,284
  1.14
  2,619,906
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  7,026 6,869
  2.32
  34,803,338
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  18,223 18,223
  5
  73,277,362
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  5,968 5,950
  -1.31
  17,282,918
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,894 1,840
  -3.51
  33,941,836
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,906 2,849
  -4.97
  12,593,940
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  20,810 20,129
  -4.89
  1,940,026
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  12,015 11,986
  -1.5
  975,087
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  12,168 12,168
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  12,168 12,168
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  9,435 9,500
  -0.33
  1,222,687
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  13,365 13,365
  4.98
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  13,938 13,500
  1.01
  7,374,131
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  13,365 13,365
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  5,954 5,880
  -4.99
  862,595
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  39,637 39,400
  1.77
  1,041,097
 • فلزات اساسی
  فایرا
  6,634 6,316
  -4.75
  3,958,898
 • فلزات اساسی
  فمراد
  24,406 24,442
  5
  857,265
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  9,734 9,500
  -2.42
  1,109,636
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  36,968 36,146
  -1.97
  343,443
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  24,943 24,500
  -4.85
  648,678
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,825 3,760
  -1.75
  5,203,499
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  4,979 4,864
  -4.98
  4,027,931
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,793 2,749
  -4.98
  13,166,219
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  82,843 81,920
  -4.05
  330,123
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  7,216 7,119
  -0.52
  8,424,756
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  21,519 21,443
  -5
  605,586
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  9,511 9,000
  -2.63
  2,286,054
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,509 2,471
  -5
  5,400,665
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  34,313 33,800
  -0.72
  507,052
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  3,276 3,203
  -4.98
  6,348,295
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  29,516 29,023
  -4.01
  4,040,918
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  31,780 31,540
  -5
  510,885
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  11,092 11,187
  4.89
  5,220,103
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  22,054 22,002
  -5
  1,380,970
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  7,978 7,959
  -4.99
  1,969,068
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  82,745 82,745
  5
  45,375
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  61,806 62,497
  1.46
  165,478
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  10,639 10,449
  -4.99
  3,986,487
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  16,376 16,220
  -5
  593,676
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  27,042 26,486
  -5
  1,313,618
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  38,090 36,800
  -0.97
  567,839
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  28,923 28,686
  -5
  1,749,919
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  18,210 18,200
  -1.28
  438,284
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  8,647 8,478
  -5
  22,591,417
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  36,158 35,500
  1.17
  256,709
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,834 3,765
  -5
  6,022,658
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  4,045 3,901
  -1.07
  2,149,992
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  14,950 14,822
  -5
  799,295
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  53,070 53,006
  -5
  1,459,514
 • قند و شکر
  قصفها
  33,346 32,540
  -4.01
  105,977
 • قند و شکر
  قزوین
  14,842 14,924
  -3.55
  1,618,297
 • قند و شکر
  قهکمت
  23,651 23,280
  -3.77
  294,258
 • قند و شکر
  قشهد
  15,467 15,310
  -4.37
  561,652
 • قند و شکر
  قلرست
  12,725 12,564
  -4.99
  1,013,222
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  67,925 67,800
  -0.01
  10,069
 • قند و شکر
  قمرو
  18,249 18,400
  0.02
  77,585
 • قند و شکر
  قنیشا
  15,181 14,800
  1.97
  1,552,676
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  31,310 31,135
  1.78
  1,278,769
 • قند و شکر
  قپیرا
  34,663 35,225
  1.74
  7,227
 • قند و شکر
  قثابت
  25,083 24,954
  -5
  183,882
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  15,569 15,529
  -5
  825,484
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  16,480 16,100
  -2.38
  2,536,604
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  27,446 27,510
  5
  417,255
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  11,933 11,861
  -5
  2,035,562
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,838 3,762
  -4.98
  8,632,862
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  5,325 5,200
  -3.99
  1,249,118
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  7,678 7,528
  -5
  6,189,584
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  20,247 20,013
  -5
  466,606
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  33,558 33,490
  -3.96
  65,348
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  12,592 12,591
  -5
  355,974
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  27,507 27,565
  5
  696,475
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  36,912 37,847
  -1.38
  164,850
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  14,128 14,000
  3.79
  445,820
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  21,877 21,890
  4.05
  101,700
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  4,660 4,552
  -4.23
  3,808,096
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  12,236 11,973
  -5
  937,827
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  21,649 21,221
  -4.95
  911,338
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  61,103 60,201
  -4.97
  722,243
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  9,634 9,608
  -4.99
  1,308,721
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,725 6,589
  -2.83
  9,942,493
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  13,530 13,442
  -4.7
  4,589,967
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  29,434 29,640
  2.52
  29,544
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  24,906 23,950
  -2.5
  224,828
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  15,513 15,352
  -5
  2,911,657
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  45,484 45,426
  -5
  84,581
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  4,457 4,474
  5
  4,644,328
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  14,465 14,125
  -5
  639,967
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,193 2,148
  -4.28
  24,682,919
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  4,274 4,226
  -4.99
  9,393,280
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,441 2,402
  -4.98
  8,845,633
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  27,159 26,987
  -0.96
  655,271
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  5,697 5,668
  -4.88
  2,544,955
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  6,994 6,780
  -4.17
  1,227,406
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  41,407 41,407
  5
  78,310
 • منسوجات
  نمرینو
  26,902 26,836
  -5
  409,814
 • فلزات اساسی
  فنوال
  5,117 5,027
  -4.99
  7,276,691
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  21,979 21,449
  -2.23
  567,638
 • فلزات اساسی
  فنورد
  24,735 24,898
  -0.04
  15,542
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  16,788 16,400
  -1.77
  750,212
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  29,658 29,755
  10.24
  7,057,401
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  10,140 9,890
  -4.86
  2,200,029
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  36,543 36,081
  -5
  383,889
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  3,492 3,482
  -4.99
  21,867,610
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,619 2,584
  -3.15
  4,332,471
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  16,357 15,592
  -5
  26,661
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  33,537 32,500
  -3.15
  750,650
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  26,267 25,258
  -5
  1,477,732
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  15,723 15,385
  -5
  913,755
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  12,202 12,103
  -5
  1,303,610
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,407 1,379
  -1.57
  52,241,912
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,624 3,511
  -1.07
  5,152,621
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  29,717 29,967
  -1.98
  856,714
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  26,425 26,000
  -2.65
  152,166
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  9,953 9,963
  3.46
  1,381,830
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  2,284 2,214
  -4.98
  80,852,925
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  5,828 5,689
  -1.34
  2,339,412
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  8,790 8,668
  -5
  2,676,490
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  7,985 7,996
  100
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  15,209 15,207
  2.2
  110,239
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  21,888 21,780
  1.6
  116,959
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  11,805 12,134
  -0.26
  495,406
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  3,007 2,949
  -4.99
  8,182,781
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  10,584 10,076
  -5
  19,592
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  27,757 27,757
  5
  156,067
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  9,405 9,299
  -0.49
  1,096,229
 • فلزات اساسی
  فسپا
  12,542 12,544
  -0.18
  520,393
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  20,207 21,205
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  20,554 20,199
  -1.82
  4,114,668
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  27,635 27,200
  -0.03
  598,962
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  9,168 8,992
  -4.96
  1,342,030
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  16,942 16,697
  -5
  1,328,952
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  7,242 7,174
  -4.99
  3,546,193
 • قند و شکر
  قشکر
  17,994 17,533
  -5
  895,839
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  9,445 9,466
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  8,691 8,642
  4.3
  2,732,815
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  7,031 6,988
  -4.29
  2,161,321
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  58,515 61,549
  1.2
  271,329
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,895 7,800
  -1.18
  85,919
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  5,866 5,868
  4.99
  3,264,643
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  21,784 21,643
  -1.48
  66,895
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  27,251 26,095
  -5
  27,169
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  4,228 4,195
  2.92
  4,021,649
 • فلزات اساسی
  فسرب
  27,002 26,301
  -2.06
  1,990,743
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  19,641 19,077
  -5
  575,287
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  29,289 28,996
  -5
  157,043
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  73,014 71,079
  -2.39
  3,059
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  9,151 8,950
  -4.86
  794,556
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,626 1,599
  1.46
  37,875,009
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  12,175 12,010
  1.43
  6,329,130
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  25,358 25,990
  3.13
  143,418
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  19,965 20,942
  5
  8,083
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  57,150 56,000
  -2.77
  15,326
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  19,722 19,400
  2.65
  1,930,460
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  21,468 21,167
  -5
  1,868,756
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  12,093 11,910
  -3.27
  93,378
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  17,673 17,090
  -3.04
  1,564,288
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  3,098 3,078
  -5
  14,408,713
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  18,750 18,000
  -1.71
  11,432,459
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  7,641 7,500
  1.71
  4,568,196
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  8,599 8,610
  4.15
  5,377,579
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  25,780 25,402
  -5
  948,047
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  8,699 8,531
  -5
  1,659,457
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,668 3,579
  -2.32
  21,788,694
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  4,251 4,221
  -3.21
  9,400,754
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  7,571 7,544
  3.6
  6,672,049
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  3,353 3,328
  1.59
  36,729,388
 • مخابرات
  همراه
  14,209 14,200
  -0.04
  1,092,331
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,195 2,144
  0.14
  3,841,397
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  11,131 10,909
  -0.57
  28,169,824
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  66,177 66,292
  -0.21
  135,221
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  5,408 5,300
  -0.28
  3,099,154
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  7,749 7,738
  4.82
  17,142,224
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,855 2,788
  -1.8
  20,246,031
 • فلزات اساسی
  کاوه
  6,133 5,970
  0.15
  17,700,146
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,145 3,130
  0.22
  878,464
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  10,475 10,787
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  8,299 8,185
  -1.05
  1,480,885
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  4,019 4,000
  -2.72
  4,765,283
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,460 4,400
  -2.27
  2,039,708
 • محصولات شیمیایی
  جم
  14,525 14,420
  0.35
  6,459,438
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  10,391 10,500
  3.36
  4,288,557
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  3,359 3,232
  -4.41
  468,383
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  10,482 10,265
  -5
  2,750,078
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,655 2,580
  -0.77
  31,365,703
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  15,098 14,850
  -2.63
  567,155
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  6,556 6,490
  3.57
  130,191,480
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  5,574 5,516
  -4.99
  4,839,625
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  2,022 1,981
  -2.17
  1,861,323
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  19,272 19,253
  0.04
  409,468
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  13,415 13,248
  -5
  2,010,566
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  8,631 8,460
  -4.4
  10,128,917
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  12,101 11,700
  -0.5
  3,334,019
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  13,037 13,120
  1.14
  280,049
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  11,923 11,958
  -0.87
  1,316,753
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  28,237 27,800
  -2.78
  354,389
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  55,466 55,140
  3.98
  2,413,550
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,081 3,056
  -0.13
  3,104,487
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  60,553 60,101
  -1.47
  754,081
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  3,066 3,072
  0.33
  1,766,873
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  13,693 13,370
  -1.7
  2,513,640
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  20,123 19,700
  1.75
  2,833,140
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  29,403 28,800
  -1.63
  2,488,184
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,999 2,955
  -1.27
  26,591,573
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,001,500 1,001,500
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,017,730 1,017,504
  0.1
  4,622
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  945,000 945,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  18,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  1,000
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  967,545 960,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  935,000 935,000
  -0.99
  1
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  903,000 903,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  995,065 995,065
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  920,000 920,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  931,500 931,500
  -0.59
  250
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  887,173 887,100
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  848,251 870,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  921,833 920,500
  -0.16
  66
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  818,901 830,099
  1.9
  108
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,022,300 1,022,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  757,100 757,100
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  852,037 852,037
  5
  10
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  860,769 860,000
  -2.36
  104
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  963,000 963,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1404
  933,809 933,198
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  890,616 890,002
  0.28
  1,010
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  929,211 921,120
  -4.05
  3,500
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  12,612 12,969
  4.95
  1,444,643
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  2,809 2,788
  -4.98
  21,598,038
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  3,761 3,803
  0.64
  3,868,344
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  19,560 19,350
  -2.97
  814,794
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,515 3,476
  -4.98
  5,484,731
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  6,695 6,705
  5
  5,559,150
 • فلزات اساسی
  فولای
  7,382 7,334
  -4.99
  3,356,062
 • هتل و رستوران
  سمگا
  7,842 7,799
  -2.29
  13,122,312
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  4,979 4,857
  -4.22
  763,266
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  4,026 3,925
  -4.99
  33,627,351
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  2,574 2,539
  0.04
  1,768,159
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  72,123 71,550
  1.12
  1,019,853
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  8,520 8,566
  4.99
  526,278
 • فلزات اساسی
  میدکو
  5,210 5,199
  2.26
  1,381,051
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,932 2,911
  -4.99
  10,100,636
 • فلزات اساسی
  ذوب
  2,100 2,061
  -1.72
  129,263,207
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,196 2,197
  -0.23
  2,336,918
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  42,726 42,990
  0.43
  61,697
 • قند و شکر
  قشیر
  11,564 11,274
  -5
  1,816,717
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  7,734 7,780
  -1.13
  847,197
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  29,806 30,500
  2.46
  717,633
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  44,858 44,992
  4.99
  4,185,405
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  54,281 54,294
  4.99
  1,909,013
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  8,807 8,789
  1.35
  6,430,448
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  5,907 6,000
  -2.68
  2,591,773
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  7,379 7,251
  -1.31
  339,604
 • فلزات اساسی
  زنگان
  22,422 22,308
  -5
  642,669
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  44,972 44,925
  -5
  2,137,578
 • فلزات اساسی
  فزرین
  13,627 13,000
  0
  0
 • قند و شکر
  قچار
  32,029 32,190
  1.07
  35,028
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  46,068 44,849
  -1.52
  1,119,571
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  2,419 2,406
  -4.98
  10,476,075
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  9,868 9,661
  -0.28
  1,633,331
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  13,918 13,512
  -2.5
  1,885,382
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  9,112 9,310
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  7,635 7,503
  -4.99
  9,325,734
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  24,152 23,923
  -5
  846,192
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  9,248 9,200
  4.01
  1,594,241
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  7,890 7,775
  -1.54
  1,722,567
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  16,910 16,908
  -5
  671,338
 • فلزات اساسی
  هرمز
  6,982 6,950
  0.58
  3,559,170
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  17,399 17,450
  -3.45
  569,208
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  18,918 18,504
  -0.38
  455,302
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  4,673 4,638
  -5
  4,401,354
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  18,859 18,709
  -5
  1,063,622
 • فلزات اساسی
  ارفع
  4,944 4,819
  -4.8
  4,574,462
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  4,004 3,937
  2.13
  7,749,559
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  5,308 5,200
  1.13
  10,397,220
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  19,619 19,190
  -1.62
  467,503
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  2,950 2,919
  0.27
  888,757
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  56,315 55,546
  -5
  316,399
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  27,688 27,269
  -5
  147,142
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  8,982 8,872
  -4.99
  3,317,176
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  2,897 2,894
  -2.33
  1,659,980
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  17,493 17,300
  -0.42
  323,171
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,012,547 1,011,111
  -0.29
  50
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  7,709 7,643
  -5
  4,491,867
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  17,636 17,002
  -0.63
  1,946,134
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  20,370 20,443
  -0.9
  300,841
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  5,777 5,807
  4.95
  8,063,127
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  19,901 19,610
  -5
  480,128
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,020 2,971
  -1.56
  2,559,975
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  12,006 11,783
  -5
  3,261,535
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  24,893 24,615
  -4.99
  381,211
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  28,000 28,000
  12.52
  59,920
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  46,972 46,710
  -3.09
  118,752
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  3,620 3,591
  -5
  3,593,573
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  23,223 23,223
  5
  35,906
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  7,785 7,724
  -4.99
  38,409,180
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  14,716 14,575
  -5
  470,277
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  7,517 7,381
  -4.99
  2,227,484
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  3,113 3,001
  -4.06
  2,121,541
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  4,719 4,668
  -4.99
  3,413,358
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,719 3,667
  -4.98
  38,813,825
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  991,000 991,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  14,281 14,060
  -5
  3,126,443
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,002,500 1,002,500
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  14,009 13,980
  -4.85
  900,647
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  14,705 14,410
  -2.87
  725,294
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,010,000 1,010,000
  0.79
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  21,840 21,840
  5
  404,615
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  40,597 40,494
  0.86
  378,014
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  28,750 28,030
  -5
  146,611
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  30,372 30,220
  -4.94
  709,254
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  976,110 976,110
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  6,386 6,340
  2.04
  1,541,147
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  4,433 4,319
  -4.47
  12,187,587
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  45,724 45,724
  5
  347,875
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  13,194 12,993
  -4.99
  1,794,264
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  963,335 960,002
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  963,734 962,510
  0.05
  3,002
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  995,000 995,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت2
  979,411 979,411
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  960,001 960,001
  0
  0