در حال بارگذاری

گزارش بازار اوراق بدهی در تاریخ 1397/10/04

سه شنبه 4 دی 1397 گزارش اوراق تامین مالی 237 بازدید
در گزارش حاضر آمار معاملات و نرخ بازدهی اوراق موجود در بازار در پایان معاملات امروز آورده شده است. در جدول شماره 1 نرخ بازده اوراق با درآمد ثابت کوپن دار و در جدول شماره 2 نرخ بازده اوراق با درآمد ثابت بدون کوپن نشان داده شده است